NAV
API v2 API v3 Frontend SDK
json

Informacje ogólne

Do czego możesz wykorzystać API SALESmanago?

API SALESmanago jest jednym z wielu sposobów na zintegrowanie strony eCommerce lub innego oprogramowania z SALESmanago. Jak każde inne połączenie API, korzystanie z API SALESmanago wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy technicznej, a do bardziej zaawansowanych integracji potrzebne jest głębsze zrozumienie zagadnień programistycznych.

Dane autoryzacyjne

{
 "clientId":"your-client-id-123",
 "apiKey":"your-api-key-123",
 "requestTime":1327056031488,
 "sha":"2aa3927a7dee8c2a712adb5375f5fa36dd8fe00c"
}

Autentykacja

API SALESmanago jest otwarte dla naszych klientów, co oznacza, że każdy klient może się z nim zintegrować bez dodatkowych opłat. Aby zacząć korzystać z naszego API, musisz najpierw uzyskać dane autentykacyjne:

Wszystkie żądania muszą także zawierać requestTime – UNIX-owy znacznik czasu (timestamp) w milisekundach.

Szczegóły techniczne

Wszystkie endpointy mają następującą strukturę adresu:
https://xxx.salesmanago.pl/api
gdzie xxx to identyfikator twojego serwera SALESmanago (w większości przypadków będzie to www, app2 albo app3).

Wszystkie żądania są wysyłane przy użyciu metody HTTP POST i są enkapsulowane w formacie JSON. W związku z tym wymagane są następujące nagłówki:
Accept: application/json, application/json
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Większość bibliotek HTTP samodzielnie dołącza te nagłówki, gdy w treści żądania wysyłany jest obiekt JSON.

Integracja kodu monitorującego

Kod Monitorujący jest odpowiedzialny za monitorowanie Kontaktów na twojej stronie internetowej, dlatego jego wdrożenie jest szczególnie zalecane. Aby Kod Monitorujący nie wpływał na wydajność twojej strony internetowej, wszystkie skrypty JavaScript są ładowane asynchronicznie już po załadowaniu strony.

alt text

Kod Monitorujący możesz znaleźć w SALESmanagoCentrum IntegracjiKod Monitorujący. Skrypt ten powinien zostać dodany do witryny tuż przed znacznikiem zamykającym </body>. Jeśli twoja strona została stworzona na zamówienie, dodanie kodu do szablonu strony powinno być łatwe. Jeśli strona jest oparta na oprogramowaniu innych firm, spróbuj wyszukać hasło “[nazwa platformy] add custom javascript”. Kod Monitorujący możesz też dodać, używając Google Tag Manager (GTM). Aby to zrobić, zaloguj się do SALESmanago, a następnie przejdź to Centrum IntegracjiKod Monitorujący i kliknij przycisk w sekcji Użyj Google Tag Manager (GTM).

Sprawdzanie poprawności pola e-mail

Adres e-mail może mieć maksymalnie 254 znaki. Według standardu RFC882 system weryfikuje, czy adres zawiera maksymalnie 64 znaki przed symbolem @ oraz poprawną domenę internetową po nim.

Przesyłanie dodatkowych informacji monitorujących

Przykładowy kod wraz z wartością contactId:

<script type="text/javascript"> 
  var _smid = "your-client-id-123";
  var _smclientid = "contactIdFromResponse-123";
</script>
<script src="https://www.salesmanago.pl/static/sm.js" type="text/javascript"/>

Alternatywnie, przesyłając formularz przez AJAX można zapisać samo ciasteczko:

  $.ajax({
    type:'POST',
    url:'/account/registerDemoVideo.htm',
    data:$("#registerForm").serialize(),
    cache:false,
    timeout:240000,
    success:function (data) {
      if (data == 'Wrong_Email') {
        alert('Podany email nie jest prawidłowy.');
        $("#email").focus();
      } else {
        createCookie('smclient', data, 365 * 10);
        $(".registeredInfo").show();
      }
    },
    error:function (data) {
      alert("Błąd – nie udało się zarejestrować");
    }});

W odpowiedzi na zapytanie /contact/upsert otrzymujemy unikatowy identyfikator. Aby usprawnić monitoring zachowania użytkowników na stronie WWW należy ten parametr przekazać przynajmniej na jednej podstronie odwiedzanej przez użytkownika – np. po zalogowaniu – w momencie logowania wykonujemy zapytanie /contact/upsert a otrzymaną wartość contactId drukujemy wraz z kodem JavaScript systemu monitorowania SALESmanago.

API - Zarządzanie kontaktami

Dodawanie nowego lub modyfikacja istniejącego kontaktu

Przykładowe żądanie z podstawowymi danymi:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "contact": {
  "email": "name@example.com",
  "phone": "+15554443322",
  "name": "John Doe",
  "externalId": "U12345",
  "address": {
   "streetAddress": "Main Street 21",
   "zipCode": "90210",
   "city": "San José",
   "country": "US"
  }
 },
 "province": "California",
 "birthday": "19870605",

 "forceOptIn": true,
 "forceOptOut": false,
 "forcePhoneOptIn": false,
 "forcePhoneOptOut": true,

 "tags": [
  "T_SHIRTS",
  "SWEATERS",
  "UPSELL"
 ],
 "removeTags": [
  "FIRST_PURCHASE"
 ]
 }

Przykładowe zaawansowane żądanie:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "contact": {
  "email": "name@example.com",
  "phone": "+15554443322",
  "fax" : "+15551112233",
  "name": "John Doe",
  "externalId": "U12345",
  "state" : "PROSPECT",
  "address": {
   "streetAddress": "Main Street 21",
   "zipCode": "90210",
   "city": "San José",
   "country": "US"
  }
 },
 "province": "California",
 "birthday": "19870605",

 "forceOptIn": true,
 "forceOptOut": false,
 "forcePhoneOptIn": false,
 "forcePhoneOptOut": true,
 "useApiDoubleOptIn": true,
 "doubleOptInLanguage": "ES",

 "newEmail": "new.email@example.com",

 "tags": [
  "T_SHIRTS",
  "SWEATERS",
  "UPSELL"
 ],
 "removeTags": [
  "FIRST_PURCHASE"
 ],

 "properties": {
  "t_shirt_size": "XL",
  "gender": "Male"
 },
 "dictionaryProperties": [
  {
   "name": "member_since",
   "type": "DATE",
   "value": 1459938888000
  },
  {
   "name": "shoe_size",
   "type": "NUMBER",
   "value": 10
  }
 ],

 "consentDetails": [
  {
   "consentName": "TERMS_OF_SERVICE",
   "consentAccept": true,
   "agreementDate": 1659938888000,
   "ip": "192.168.0.1",
   "optOut": false,
   "consentDescriptionId": 1234
  },
  {
   "consentName": "PHYSICAL_MAIL",
   "consentAccept": false,
   "agreementDate": 1659938888000,
   "ip": "192.168.0.1",
   "optOut": true,
   "consentDescriptionId": 5678
  }
 ]
}

Przykładowa odpowiedź


{
 "contactId" : "1a2b-...-3c4d",
 "message" : [],
 "success" : true,
 "externalId": "U12345"
}

Możesz dodać lub zmodyfikować kontakt używając metody API:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/upsert

Podstawowe pola:

Jedynymi obowiązkowymi polami są pola autentykacyjne, pole owner oraz adres e-mail Kontaktu. Jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał SALESmanago, możesz przesłać więcej danych o Kontakcie. Wykorzystasz je potem w Procesach Automatyzacji, personalizacji, segmentacji i innych funkcjonalnościach.

Pole Max. długość Opis
owner* 255 Właściciel kontaktu (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
contact obiekt Obiekt zawierający podstawowe dane o Kontakcie
name 255 Nazwa Kontaktu
email* 254[?] E-mail Kontaktu
contactId UUID Identyfikator Kontaktu z SALESmanago, który otrzymasz w odpowiedzi na każde żądanie z dodaniem lub aktualizacją Kontaktu. Jeśli identyfikujesz Kontakt używając contactId, pole email nie jest obowiązkowe.
phone 255 Numer telefonu Kontaktu
fax 255 Numer faksu Kontaktu
company 255 Firma Kontaktu
externalId 255 Zewnętrzne ID Kontaktu, na przykład ID użytkownika z platformy eCommerce
birthday 8 Data urodzenia Kontaktu, przekazywana jako łańcuch znaków w postaci:yyyyMMdd lub MMdd gdzie yyyy – czterocyfrowy rok, MM – dwucyfrowy miesiąc, dd – dwucyfrowy dzień
address obiekt Obiekt zawierający adres Kontaktu
streetAddress 255 Ulica i numer domu
zipCode 255 Kod pocztowy
city 255 Miasto
country 255 Kraj, rekomendowany format zapisu to kod alfa-2 standardu ISO 3166-1
province 255 Jednostka podziału terytorialnego w kraju, np. Małopolskie

Zgody wyrażone przez Kontakt:

Nowe Kontakty są domyślnie dodawane do SALESmanago z wyrażoną zgodą na E-mail Marketing, ale bez zgody na Mobile Marketing. Jest to przydatne, kiedy integrujesz formularz zapisu na newsletter. Jeśli przesyłasz kontakty z innego formularza, gdzie wyrażenie zgód nie jest obowiązkowe pamiętaj o konieczności zmiany statusów zgód.

Pole Max. długość Opis
forceOptIn true/false Flaga oznaczająca wyrażenie zgody na E-mail Marketing
forceOptOut true/false Flaga oznaczająca wycofanie zgody na E-mail Marketing
useApiDoubleOptIn true/false Flaga wskazująca, czy status opt-in powinien być potwierdzony przy użyciu double opt-in. Dotyczy to tylko kontaktów zmieniających swój status na opt-in.
doubleOptInLanguage 255 Język kontaktu, który ma być użyty podczas wysyłania wiadomości double opt-in
forcePhoneOptIn true/false Flaga oznaczająca wycofanie zgody na Mobile Marketing
forcePhoneOptOut true/false Flaga oznaczająca wycofanie zgody na Mobile Marketing


Do SALESmanago możesz przesłać również inne typy zgód, np. Zgodę na warunki użytkowania systemu czy zgodę na tradycyjną korespondencję marketingową. Do tego celu wykorzystaj zgody, które zdefiniujesz w SALESmanago Ustawienia ➔ Inne ➔ Lista zgód. Tekst zgody możesz aktualizować, co utworzy jej nowszą wersję, która nadpisze tę istniejącą. SALESmanago zapisuje informację która wersja zgody została wyrażona/odrzucona przez Kontakt.
Za pomocą pól consentAccept i optOut możesz ustawić jeden z trzech statusów zgody na karcie kontaktu. W tym celu prześlij odpowiednie flagi consentAccept oraz optOut:

Jeżeli kontakt posiada już status zgody „potwierdzona” lub „wycofana” – nie można go zmienić na status zgody „niepotwierdzona”.

Pole Max. długość Opis
consentDetails tablica obiektów Tablica obiektów pozwalająca przesłać dodatkowe zgody wyrażone przez Kontakt. Każdy typ zgody musi zostać wcześniej zdefiniowany w SALESmanago Ustawienia ➔ Inne ➔ Lista zgód.
consentName 255 Nazwa zgody
consentAccept true/false Wartość logiczna zgody (true lub false)
agreementDate UNIX timestamp [ms] Data wyrażenia zgody. Jeśli jej nie prześlesz, jako data zgody zostanie przypisana domyślnie data bieżąca.
ip 255 Adres IP Kontaktu.
optOut true/false Wartość logiczna wycofania zgody (true lub false).
consentDescriptionId true/false Identyfikator opisu zgody. Znajdziesz go w SALESmanago Ustawienia ➔ Inne ➔ Lista zgód.

Dodatkowe szczegóły Kontaktu

Są 3 sposoby na przesłanie dodatkowych danych kontaktowych, które możesz wykorzystać w Procesach Automatyzacji, personalizacji, segmentacji i innych funkcjach. Wzbogać swoje dane poprzez:

   1. Tagi – najbardziej podstawowe dodatkowe informacje. Mają tylko wartości, więc możesz przypisać wiele tagów w obrębie tego samego obszaru, np. DOG_FOOD, CAT_FOOD.
   2. Szczegóły standardowe – bardziej rozbudowany rodzaj informacji dodatkowych. Szczegóły standardowe to pary danych tekstowych składające się z kluczy i wartości, np. nazwa szczegółu: kierunek_podrozy, wartość: Bułgaria, lub nazwa detalu: marka_samochodu, wartość: TESLA. Zarówno klucz, jak i wartość mogą mieć długość do 255 znaków. Nie muszą być one predefiniowane w SALESmanago.
   3. Szczegóły słownikowe – podobne do szczegółów standardowych. Są to pary złożone z kluczy i wartości, z obsługą wartości liczbowych i dat, np. nazwa detalu: data_slubu, wartość 1653861600000, (czyli 30.05.2022), lub nazwa detalu: rozmiar_koszuli, wartość: 42. Szczegóły słownikowe są definiowane systemowo, co oznacza, że jeśli zdefiniujesz szczegół słownikowy dla jednego kontaktu, to pole szczegółu zostanie utworzone dla wszystkich kontaktów. Listę szczegółów słownikowych można zobaczyć w SALESmanago Ustawienia ➔ Inne ➔ Szczegóły słownikowe.

Pole Max. długość Opis
tags 255/tag Tablica tagów dla Kontaktu Tagi mogą zawierać standardowe znaki alfabetu łacińskiego oraz znaki podkreślenia. Jeśli przesyłane tagi zawierają nieobsługiwane znaki, zostaną one automatycznie dostosowane do formatu obsługiwanego przez system. Znaki specjalne zostaną zastąpione znakiem podkreślenia (_), a znaki diakrytyczne zostaną zastąpione ich odpowiednikiem w alfabecie łacińskim.
removeTags 255/tag Tablica tagów do usunięcia. Podanie tego samego tagu w obu tablicach spowoduje jego całkowite usunięcie.
properties 255/szczegół Tablica szczegółów standardowych podanych jako pary klucz-wartość. Nie zaleca się używania znaków specjalnych, znaków diakrytycznych i spacji w nazwach szczegółów.
dictionaryProperties tablica obiektów Tablica obiektów zawierająca definicje szczegółów słownikowych. Szczegóły słownikowe mogą zawierać wartości liczbowe lub daty. Jeśli określisz szczegół słownikowy dla jednego kontaktu, szczegół zostanie zdefiniowany dla wszystkich kontaktów.
name 3-255 Nazwa szczegółu. Nie zaleca się używania znaków specjalnych, znaków diakrytycznych i spacji w nazwach szczegółów.
type enum
questionmark
NUMBER, DATE
Typ szczegółu słownikowego: NUMBER lub DATE
value 255 Wartość szczegółu słownikowego. Dla typu NUMBER: Liczba całkowita większa od 0.
Dla typu DATE: Wartość UNIX timestamp [ms].


Zaawansowane pola:

Pól zaawansowanych możesz użyć, aby zmienić adres e-mail lub stan Kontaktu, wysłać konkretny e-mail z potwierdzeniem subskrypcji lub zmienić sposób przetwarzania żądania.

Pole Max. długość Opis
newEmail 254[?] Nowy adres e-mail (jeżeli ma zostać zmodyfikowany). Zmiana adresu e-mail kontaktu jest możliwa wyłącznie, jeśli kontakt zostanie zidentyfikowany za pomocą obecnego adresu e-mail.
async true/false Parametr określający sposób dodania Kontaktu do SALESmanago. Domyślną i zalecaną wartością jest „true”, której wybór zainicjuje wykonanie procesu asynchronicznie. Oznacza to, że wartość contactId otrzymasz natychmiast, podczas gdy dane Kontaktu będą aktualizowane z niewielkim opóźnieniem. Jeśli zdecydujesz się przetwarzać Kontakt synchronicznie, twoje żądanie może zająć więcej niż 1000 ms.
state enum
questionmark
CUSTOMER, PROSPECT, PARTNER, OTHER, UNKNOWN
Status Kontaktu (CUSTOMER, PROSPECT, PARTNER, OTHER, UNKNOWN)
doubleOptInEmailId** 255 Opcjonalny identyfikator maila dla double opt-in


W rezultacie zapytania otrzymasz:

   
success - wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
contactId - unikatowy identyfikator Kontaktu. W większości przypadków ten identyfikator powinien zostać ustawiony w przeglądarce Kontaktu jako wartość ciasteczka smclient.
message - tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów
externalId - zewnętrzne ID Kontaktu
Flaga useApiDoubleOptIn jest nadrzędna nad flagą forceOptIn. Użycie useApiDoubleOptIn wraz z forceOptIn spowoduje, że forceOptIn zostanie zignorowane.

Asynchroniczne dodawanie lub modyfikacja wielu kontaktów na raz

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "your-client-id-",
 "apiKey": "your-api-key-",
 "requestTime": 1348046897664,
 "sha": "shacode",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "upsertDetails": [
  {
   "newEmail": null,
   "contact": {
    "email": "batchtest2@benhauer.pl",
    "name": "Konrad Test1",
    "phone": "+48123321123",
    "fax": "+48345543345",
    "company": "Benhauer Sp. z o.o. Sp. K.",
    "externalId": null,
    "state": "PROSPECT",
    "address": {
     "streetAddress": "Brzyczyńska 123",
     "zipCode": "43-305",
     "city": "Bielsko-Biała",
     "country": "PL"
    }
   },
   "relation" : {
    "type": "PARENT",
    "email": "child@test.pl"
   },
   "tags": [
    "API",
    "ADmanago"
   ],
   "removeTags": [
    "Test_tag",
    "New"
   ],
   "properties": {
    "custom.nickname": "Konri1",
    "custom.sex": "M"
   },
   "dictionaryProperties": [
    {
     "name": "birthday",
     "type": "DATE",
     "value": 1488927600000
    },
    {
     "name": "visits",
     "type": "NUMBER",
     "value": 42
    }
   ],
   "birthday": "19801017",
   "province": "Małopolska",
   "forceOptIn" : true,
   "forceOptOut" : false,
   "forcePhoneOptIn" : true,
   "forcePhoneOptOut" : false
  },
  {
   "contact": {
    "email": "batchtest1@benhauer.pl",
    "name": "Konrad Test2",
    "phone": "+48123321123",
    "fax": "+48345543345",
    "company": "Benhauer Sp. z o.o. Sp. K.",
    "externalId": null
   },
   "newEmail": "batchtestNew@benhauer.pl",
   "forceOptIn": true,
   "forceOptOut": false,
   "forcePhoneOptIn": true,
   "forcePhoneOptOut": false,
   "tags": [
    "API",
    "ADmanago"
   ],
   "properties": {
    "custom.nickname": "Konri2",
    "custom.sex": "M"
   },
   "consentDetails": [
    {
     "consentName": "ZGODA",
     "consentAccept": true,
     "agreementDate": 1391167515515,
     "ip":"192.168.7.139",
     "optOut": false,
     "consentDescriptionId": 1
    }
   ],
   "birthday": "19801017"
  }
 ],
 "useApiDoubleOptIn": true,
 "lang": "PL",
 "fireEvents": false

}

Rezultat zapytania:

{
 "success":true,
 "message":["Batch upsert added to execute."],
 "requestId":37
}

Przykładowy json ze statusem batchupserta:

{
 "clientId": "yourclientID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "requestId": 37
}

Przykładowa odpowiedź:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://salesmanago.s3.amazonaws.com/notrealdata/notrealdata/notrealdata.json"
}

Wiele kontaktów naraz dodajemy lub modyfikujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/batchupsertv2

W zapytaniu podajemy tablicę kontaktów w polu upsertDetails. Podstawowe elementy jakie można podać w elemencie tablicy contact można znaleźć powyżej w opisie metody upsert (patrz Dodawanie nowego lub modyfikacja istniejącego kontaktu).

Pola dostępne w zapytaniu metody batchupsertv2:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
upsertDetails* 1000 Tablica obiektów typu Kontakt
email* 254[?] email kontaktu, nowy gdy tworzymy kontakt, istniejący gdy modyfikujemy
name 255 nazwa kontaktu
phone 255 numer telefonu
fax 255 numer fax
company 255 firma kontaktu
state CUSTOMER, PROSPECT, PARTNER, OTHER, UNKNOWN status kontaktu
externalId 255 identyfikator zewnętrzny kontaktu
newEmail 254[?] nowy email kontaktu
birthday yyyyMMdd/Mmdd data urodzenia, przekazywana jako łańcuch znaków w postaci: yyyyMMdd lub Mmdd (yyyy – 4 cyfrowy rok, MM – dwucyfrowy miesiąc, dd – dwucyfrowy dzień)
province 255 województwo
streetAddress 255 ulica i numer domu
zipCode 255 kod pocztowy
city 255 miasto
country 255 kraj
forceOptOut true/false wymuszenie opt-out po dodaniu/modyfikacji
forceOptIn true/false wymuszenie opt-in po dodaniu/modyfikacji (o ile nie wybrano wcześniejszej opcji)
forcePhoneOptOut true/false wymuszenie opt-out z telefonu po dodaniu/modyfikacji
forcePhoneOptIn true/false wymuszenie opt-in na telefon po dodaniu/modyfikacji (o ile nie wybrano wcześniejszej opcji)
tags 255/tag tablica tagów kontaktu
removeTags 255/tag tablica tagów do usunięcia
properties 255/detal definiowane przez użytkownika atrybuty kontaktu. Zaleca się nie stosować polskich znaków oraz spacji w nazwie, ale jest to dozwolone.
dictionaryProperties - definiowane przez użytkownika atrybuty słownikowe, po pierwszym dodaniu danego atrybutu można go wykorzystać dla pozostałych kontaktów poprzez ponowne podanie takiej samej nazwy i typu z przypisaną inną wartością.
name 255 nazwa
type NUMBER lub DATE typ
value - liczba całkowita większa od 0, dla typu DATE timestamp, z godziną ustawioną na 00:00:00 czasu UTC
useApiDoubleOptIn true/false użycie opcji double opt in, domyślnie true
lang 255 język kontaktu
fireEvents true/false Jeśli metoda jest ustawiona jako „false” zapobiega uruchamianiu reguł i Workflow wywołanych zdarzeniami utworzonymi w czasie upsertu kontaktów (import z nadpisywaniem i modyfikacją istniejących kontaktów).

Dla użytkowników z uprawnieniami do Contact relationship dodatkowo mamy dostępne pola:

Pole Max. długość Opis
relation - tworzy relację z podanym kontaktem
type CHILD lub PARENT rodzaj relacji
email 254[?] email kontaktu z którym ma zostać stworzona relacja, podany kontakt musi już istnieć w systemie

W odpowiedzi, w polu requestId, otrzymujemy identyfikator zadania po którym możemy monitorować jego postęp.

Aby sprawdzić status operacji należy wysłać żądanie na adres: https://www.salesmanago.pl/api/job/status

W requeście przekazujemy identyfikator jak w przykładzie.

W odpowiedzi dostaniemy komunikat mówiący o postępie upserta lub link do pobrania pliku z informacjami o zaktualizowanych kontaktach.

Link jest ważny tylko przez kilka minut.

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane),
contactIds – tablica unikatowych identyfikatorów uaktualnionego lub nowo dodanego kontaktu,
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd,
invalidContacts – tablica niepoprawnych kontaktów

W przypadku nowych kontaktów pole „newEmail” zostanie zignorowane. Nowym kontaktom zostanie przypisany adres zgodny z danymi w polu: „email”.

Usuwanie wielu kontaktów na raz

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "your-client-id-123",
 "apiKey": "your-api-key-123",
 "requestTime": 1348046897664,
 "sha": "8d893f41dd479bb0489686f04b0a169005d22559",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "contacts": [
  {
   "addresseeType": "stage",
   "value": "funnel1",
   "optValue": "stage1,stage2"
  },
  {
   "addresseeType": "email",
   "value": "email1@test.pl, email2@test.pl"
  }
 ]
}

Wiele kontaktów naraz usuwamy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/batchDelete

Akcja wykonuje się synchronicznie, więc przy dużej liczbie kontaktów do usunięcia może zająć kilka sekund.

Pola dostępne w zapytaniu metody batchDelete:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
contacts* - tablica kontaktów do usunięcia
addresseeType* EMAIL, CONTACT_ID, TAG, FUNNEL, STAGE, ID typ adresowania
value* 255 adres e-mail kontaktu, jego identyfikator, tag, lejek
optValue 255 opcjonalnie dla typu STAGE podajemy po przecinku nazwy etapów w podanym wyżej lejku

Rezultat zapytania:

{
 "success":true,
 "message":[],
 "result": "Contacts deleted"
}

W odpowiedzi otrzymujemy status zapytania oraz w przypadku sukcesu listę identyfikatorów dla kontaktów dodanych:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane),
contactIds – tablica unikatowych identyfikatorów uaktualnionego lub nowo dodanego kontaktu,
result – rezultat zapytania

Usuwanie kontaktu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "sha" : "08924f45afc2e4fb8b652c53cdb493c7ddb846a1",
 "requestTime" : 1327059355361,
 "email" : "test@salesmanago.pl",
 "owner" : "admin@vendor.pl"
}

Kontakt usuwamy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/delete

Pola dostępne w zapytaniu metody delete:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
email* 254[?] e-mail kontaktu

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "result": "Contact deleted"
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
result – dodatkowe informacje mówiące o usunięciu kontaktu lub pozwalające zidentyfikować błąd

Sprawdzanie czy kontakt jest już zarejestrowany

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id",
 "apiKey": "api-key-123",
 "requestTime": 1481532212995,
 "sha": "abcd509ac6867955a5333d6eb0c460455c74ccc6",
 "email": "***@gmail.com",
 "owner": "admin@vendor.pl"
}

Istnienie kontaktu w bazie sprawdzamy metodą:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/hasContact

Pola dostępne w zapytaniu metody hasContact:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
email* 254[?] email szukanego kontaktu

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "result": true,
 "contactId": "99cdc5fe-7376-436e-acb5-7180c97dadb6"
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
result - rezultat zapytania
contactId - id wyszukanego kontaktu

Eksport podstawowych danych kontaktów po adresie email

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id-123",
 "apiKey": "api-key-123",
 "requestTime": 1481533177752,
 "sha": "abcd56045567955a533c74ccc6683d09ac6eb0c4",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "email": [
  "piotr***@gmail.com"
 ]
}

Listę podstawowych danych kontaktów eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/basic

Pola dostępne w zapytaniu metody basic:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
email* 254/email[?] tablica adresów email eksportowanych kontaktów

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "contacts": [
  {
   "name": "Piotr",
   "email": "piotr****@gmail.com",
   "phone": "500100100",
   "fax": "",
   "score": 1920,
   "state": "PROSPECT",
   "optedOut": false,
   "optedOutPhone": false,
   "deleted": false,
   "invalid": false,
   "company": "Benhauer",
   "externalId": null,
   "address": {
    "streetAddress": "Grzegórzecka 21",
    "zipCode": "30-555",
    "city": "Kraków",
    "country": "Polska"
   },
   "contactId": "99cdc5fe-7376-436e-acb5-7180c97dadb6",
   "birthdayYear": null,
   "birthdayMonth": null,
   "birthdayDay": null,
   "modifiedOn": 1479215570000,
   "createdOn": 1432887727000,
   "lastVisit": 1481528930000
  }
 ]
}

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
contacts – eksportowane kontakty
name – nazwa kontaktu
email – e-mail kontaktu
phone – numer telefonu
fax – numer fax kontaktu
score – liczba punktów
state – status kontaktu (CUSTOMER, PROSPECT, PARTNER, OTHER, UNKNOWN)
optedOut – czy kontakt wycofał zgodę na otrzymywanie maili,
optedOutPhone - czy kontakt wycofał zgodę na kontakt telefoniczny
deleted – czy kontakt został usunięty
invalid – czy kontakt jest niepoprawny
company – nazwa firmy kontaktu
address – adres kontaktu
   streetAddress – ulica i numer domu
   zipCode – kod pocztowy
   city – miasto
   country – kraj
contactId - identyfikator kontaktu
birthdayYear – rok urodzenia kontaktu
birthdayMonth – miesiąc urodzenia kontaktu
birthdayDay – dzień urodzin
modifiedOn – data ostatniej modyfikacji kontaktu
createdOn – data stworzenia kontaktu,
lastVisit – data ostatniej wizyty kontaktu,

Eksport podstawowych danych kontaktów po ID kontaktu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id-123",
 "apiKey": "api-key-123",
 "requestTime": 1481535098734,
 "sha": "abcd56045567955a533c74ccc6683d09ac6eb0c4",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "id": [
  "99cdc5fe-7376-436e-acb5-7180c97dadb6"
 ]
}

Listę podstawowych danych kontaktów eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/basicById

Pola dostępne w zapytaniu metody basicById:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
id* 255/id tablica identyfikatorów eksportowanych kontaktów

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "contacts": [
  {
   "name": "Piotr",
   "email": "piotr****@gmail.com",
   "phone": "500100100",
   "fax": "",
   "score": 1920,
   "state": "PROSPECT",
   "optedOut": false,
   "optedOutPhone": false,
   "deleted": false,
   "invalid": false,
   "company": "Benhauer",
   "externalId": null,
   "address": {
    "streetAddress": "Grzegórzecka 21",
    "zipCode": "30-555",
    "city": "Kraków",
    "country": "Polska"
   },
   "contactId": "99cdc5fe-7376-436e-acb5-7180c97dadb6",
   "birthdayYear": null,
   "birthdayMonth": null,
   "birthdayDay": null,
   "modifiedOn": 1479215570000,
   "createdOn": 1432887727000,
   "lastVisit": 1481528930000
  }
 ]
}

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
contacts – eksportowane kontakty
name – nazwa kontaktu
email – e-mail kontaktu
phone – numer telefonu
fax – numer fax kontaktu
score – liczba punktów
state – status kontaktu (CUSTOMER, PROSPECT, PARTNER, OTHER, UNKNOWN)
optedOut – czy kontakt wycofał zgodę na otrzymywanie maili,
optedOutPhone - czy kontakt wycofał zgodę na kontakt telefoniczny
deleted – czy kontakt został usunięty
invalid – czy kontakt jest niepoprawny
company – nazwa firmy kontaktu
address – adres kontaktu
   streetAddress – ulica i numer domu
   zipCode – kod pocztowy
   city – miasto
   country – kraj
contactId - identyfikator kontaktu
birthdayYear – rok urodzenia kontaktu
birthdayMonth – miesiąc urodzenia kontaktu
birthdayDay – dzień urodzin
modifiedOn – data ostatniej modyfikacji kontaktu
createdOn – data stworzenia kontaktu,
lastVisit – data ostatniej wizyty kontaktu,

Eksport kontaktów po adresie e-mail dla danego właściciela

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "email" : [ "****@gmail.com" ],
 "owner" : "admin@vendor.pl",
 "requestTime" : 1329128188409,
 "sha" : "02bfe70541d3907cf487f26dc2665b184b1221a7"
}

Kontakty eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/list

Pola dostępne w zapytaniu metody list:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
email* 254/email[?] tablica adresów email eksportowanych kontaktów ( max 50 kontaktów na raz )

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "contacts": [
  {
   "id": "99cdc5fe-7376-436e-acb5-7180c97dadb6",
   "name": "Konrad",
   "email": "your-contact-email@mail.com",
   "phone": "123456789",
   "fax": "987654321",
   "score": 775,
   "state": "PROSPECT",
   "optedOut": true,
   "optedOutPhone": false,
   "deleted": false,
   "invalid": false,
   "company": "Benhauer",
   "externalId": "externalId",
   "address": {
    "streetAddress": "Grzegórzecka 21",
    "zipCode": "",
    "city": "Kraków",
    "country": "Polska"
   },
   "birthdayYear": 2000,
   "birthdayMonth": 1,
   "birthdayDay": 1,
   "province": "Małopolska",
   "mainContactOwner": "admin@vendor.pl",
   "modifiedOn": 1479209074000,
   "createdOn": 1432887727000,
   "purchaseProbability": 0.3541016524943863,
   "contactVisits": [
    {
     "conversationIntId": null,
     "host": "10.10.10.10",
     "time": 1328050810504,
     "duration": null,
     "visitSource": "NEXT",
     "visitSourceHost": "salesmanago.pl",
     "visitSourceKeywords": null,
     "visitScore": 1,
     "url": "/test.htm",
     "location": null
    }
   ],
   "contactTags": [
    {
     "tag": "ADMANAGO",
     "tagName": "ADMANAGO",
     "score": 12,
     "createdOn": 1432887757000,
     "tagWithScore": "ADMANAGO (1)"
    }
   ],
   "contactEvents": [
    {
     "date": 1432887757000,
     "description": "Note",
     "detail1": null,
     "detail2": null,
     "detail3": null,
     "detail4": null,
     "detail5": null
    }
   ],
   "emailMessages": [
    {
     "name": "Email",
     "subject": "Temat",
     "date": 1479209121000,
     "sent": false,
     "dateSent": null,
     "opened": false,
     "dateOpened": null,
     "clicked": false,
     "dateClicked": null,
     "emailConversation": 25584162,
     "intId": null,
     "deliveryStatus": null
    }
   ],
   "properties": [
    {
     "name": "detail",
     "value": "detail-value"
    }
   ],
   "contactFunnels": [
    {
     "salesFunnel": "SalesFunnel 1",
     "salesFunnelId": "5561397c-9792-4b60-aed1-a045b86c6b13",
     "salesStage": "Stage",
     "salesStageId": "de0cf594-b999-438a-b1f0-8578c36a8da5"
    }
   ],
   "contactNotes": [
    {
     "note": "Note",
     "date": 1479208770000,
     "priv": false
    }
   ],
   "contactTasks": [
    {
     "id": "395c5276-a40f-417c-bee8-1d6e80373adb",
     "note": "Task",
     "date": 1479250800000,
     "cc": "",
     "reminder": 1479249900000
    }
   ],
   "contactExtEvents": [
    {
     "eventId": "bd2fd558-29da-49b7-be31-6ee551cd5e13",
     "date": 1433449419000,
     "description": "Cart",
     "products": "7,6",
     "location": null,
     "value": 57.69,
     "contactExtEventType": "CART",
     "shopDomain":"shop.salesmanago.pl",
     "detail1": null,
     "detail2": null,
     "detail3": null,
     "detail4": null,
     "detail5": null,
     "detail6": null,
     "detail7": null,
     "detail8": null,
     "detail9": null,
     "detail10": null,
     "detail11": null,
     "detail12": null,
     "detail13": null,
     "detail14": null,
     "detail15": null,
     "detail16": null,
     "detail17": null,
     "detail18": null,
     "detail19": null,
     "detail20": null,
     "externalId": null
    }
   ],
   "coupons": [
    {
     "name": "Kupon",
     "coupon": "SB173",
     "validTo": 1480245622000,
     "used": false
    }
   ],
   "smsMessages": [
    {
     "createdDate": 1479209040000,
     "dateSent": 1479209971000,
     "dateDelivered": null,
     "deliveryStatus": null,
     "dateReplied": null,
     "replayMsg": null,
     "content": "Test",
     "sentBy": "admin@vendor.pl"
    }
   ],
   "consents": [
    {
     "name": "ZGODA_1",
     "description": "Description1",
     "ip": "0:0:0:0:0:0:0:1",
     "action": "A",
     "createdOn": 1546730871000,
     "source": "F",
     "dateOn": 1546730873000
    },
    {
     "name": "ZGODA_2",
     "description": "Description2",
     "ip": "0:0:0:0:0:0:0:1",
     "action": "D",
     "createdOn": 1546730871000,
     "source": "C",
     "dateOn": 1546730873000
    },
    {
     "name": "ZGODA_3",
     "description": "Description3",
     "ip": "0:0:0:0:0:0:0:1",
     "action": "R",
     "createdOn": 1546730871000,
     "source": "CC",
     "dateOn": 1546730873000
    }
   ]
  }
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
contacts – eksportowane kontakty
id – identyfikator kontaktu
name – imię kontaktu
email – e-mail kontaktu
phone – numer telefonu
fax – numer fax kontaktu
score – liczba punktów
state – status kontaktu (CUSTOMER, PROSPECT, PARTNER, OTHER, UNKNOWN)
optedOut – czy kontakt wycofał zgodę na otrzymywanie maili,
optedOutPhone - czy kontakt wycofał zgodę na kontakt telefoniczny
deleted – czy kontakt został usunięty
invalid – czy kontakt jest niepoprawny
company – nazwa firmy kontaktu   address – adres kontaktu
   streetAddress – ulica i numer domu
   zipCode – kod pocztowy
   city – miasto
   country – kraj
  birthdayYear – rok urodzenia kontaktu
  birthdayMonth – miesiąc urodzenia kontaktu
  birthdayDay – dzień urodzin
  province - województwo
  mainContactOwner – identyfikator głównego właściciela kontaktu
  modifiedOn – data ostatniej modyfikacji kontaktu
  createdOn – data stworzenia kontaktu,
purchaseProbability – wartość predykcji wystąpienia zakupu
contactVisits – lista wizyt kontaktu
  conversationIntId – identyfikator mailingu z którego pochodzi wizyta
  host - strona którą odwiedzał kontakt
  time - data wizyty
  duration - czas trwania
  visitSource – źródło wizyty, możliwe wartości tego pola to:
EMAIL_CONVERSATION - wejście z maila (kliknięcie w link)
SEARCH_ENGINE - wejście z wyszukiwarki
ADVERTISEMENT - wejście z boksu reklamowego (AdWords)
REFERRER - wejście z witryny odsyłającej
DIRECT - wejście bezpośrednie, lub przejście na kolejną stronę
  visitSourceHost - host odsyłający (refferer)
  visitSourceKeywords - słowa kluczowe
  visitScore – liczba punktów wizyty
  url – adres odwiedzonej strony
  location - lokalizacja
contactTags – tagi kontaktu
  tag – tekst tagu
  tagName – nazwa tagu
  score – liczba punktów tagu
  createdOn – data nadania tagu
  tagWithScore – nazwa tagu wraz z liczbą punktów
contactEvents – wydarzenia
  date – data wystąpienia wydarzenia
  description – opis wydarzenia
  detail1-5 – detale wydarzenia
emailMessages – e-maile z ostatnich 3 miesięcy
  name – Nazwa wiadomości
  subject – Temat wiadomości
  date – data stworzenia
  sent – czy wiadomość została wysłana
  dateSent – data wysłania
  opened – czy wiadomość została otwarta
  dateOpened – data otwarcia wiadomości
  clicked – czy wiadomość została kliknięta
  dateClicked – data kliknięcia wiadomości
  emailConversation – identyfikator konwersacji
  deliveryStatus – status doręczenia
properties – szczegóły kontaktu
  name – nazwa szczegółu
  value – wartość szczegółu
contactFunnels – lejki sprzedażowe
  salesFunnel – nazwa lejka
  salesFunnelId – identyfikator lejka
  salesStage – nazwa etapu lejka
  salesStageId – identyfikator lejka
contactNotes - notatki
  note – treść notatki
  date – data utworzenia notatki
  priv – czy wiadomość jest prywatna
contactTasks – zadania
  id – identyfikator zadania
  note – treść zadania
  date – data utworzenia zadania
  cc – mail na który ma zostać wysłana kopia przypomnienia
  reminder – data przypomnienia o zadaniu
contactExtEvents – zdarzenia zewnętrzne
  eventId – identyfikator zdarzenia,
  date – data zdarzenia
  description – opis zdarzenia
  products – wartość kolumny produkty (np. identyfikatory)
  location – lokalizacja
  value – wartość zdarzenia
  contactExtEventType – typ zdarzenia
  shopDomain – domena sklepu   detail1-20 – detale zdarzenia (max 20)  coupons - kupony
  name – nazwa kuponu
  coupon – ciąg znaków kuponu
  validTo – data ważności kuponu
  used – czy kupon został użyty
smsMessages – wiadomości sms
  createdDate – data stworzenia wiadomości
  dateSent – data wysłania wiadomości
  dateDelivered – data dostarczenia wiadomości
  deliveryStatus – status dostarczenia
  dateReplied – data otrzymania odpowiedzi
  replayMsg – treść odpowiedzi
  content – zawartość wiadomości
  sentBy – e-mail osoby wysyłającej wiadomości
consents - zgody
  name - nazwa zgody
  description - opis zgody
  ip - ip źródłowe, z którego została wykonana akcja na zgodzie
  action - A - zaakceptowane zgody, D - usunięte zgody, R - odrzucone zgody
  createdOn - data utworzenia
  dateOn - data aktywowania zgody
  source - źródło pochodzenia zgody - API - api, C - chat, F - formularz, CC - karta kontaktu

Eksport Kontaktów po ID Kontaktu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "contactId" : ["ab12-...-cd34", "ef56-...-ab78"]
}

Aby wyeksportować Kontakty po ID Kontaktu, użyj następującej metody:
https://xxx.salesmanago.com/api/contact/listById

Pola dostępne w metodzie listById:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 Właściciel Kontaktów (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
contactId* 50*36 Tablica identyfikatorów Kontaktów (UUID), które mają zostać wyeksportowane ( maksymalnie 50 identyfikatorów w jednym żądaniu )

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów
contacts – tablica obiektów z danymi o Kontaktach
unavailableContacts – tablica ID Kontaktów, do których dany właściciel nie ma dostępu

Przykładowe żądanie:

{ 
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",


 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "contactId" : ["ab12-...-cd34", "ef56-...-ab78"]
}

Przykładowa odpowiedź:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "contacts": [
  {
   "id": "ab12-...-cd34",
   "name": "John Doe",
   "email": "name@example.com",
   "phone": "+15554443322",
   "fax" : "+15551112233",
   "score": 777,
   "state": "PROSPECT",
   "optedOut": true,
   "optedOutPhone": false,
   "deleted": false,
   "invalid": false,
   "company": "Acme Corporation",
   "externalId": "U12345",
   "address": {
    "streetAddress": "Main Street",
    "zipCode": "AB 00000",
    "city": "Anytown",
    "country": "United States"
   },
   "birthdayYear": 1987,
   "birthdayMonth": 6,
   "birthdayDay": 5,
   "province": "California",
   "mainContactOwner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
   "modifiedOn": 1659938888000,
   "createdOn": 1459938888000,
   "purchaseProbability": 0.314159265359,
   "contactVisits": [
    {
     "conversationIntId": null,
     "host": "192.168.1.1",
     "time": 1659938888000,
     "duration": null,
     "visitSource": "NEXT",
     "visitSourceHost": "example.com",
     "visitSourceKeywords": null,
     "visitScore": 1,
     "url": "/example.html",
     "location": null
    }
   ],
   "contactTags": [
    {
     "tag": "SWEATERS",
     "tagName": "SWEATERS",
     "score": 3,
     "createdOn": 1459938888000,
     "tagWithScore": "SWEATERS (3)"
    }
   ],
   "emailMessages": [
    {
     "name": "Special discount code",
     "subject": "Special prize for you 🎁 Redeem before it's gone 😍",
     "date": 1659938888000,
     "sent": true,
     "dateSent": 1659938888000,
     "opened": true,
     "dateOpened": 16599399999000,
     "clicked": false,
     "dateClicked": null,
     "emailConversation": 123456,
     "intId": null,
     "deliveryStatus": null
    }
   ],
   "properties": [
    {
     "name": "sweater_size",
     "value": "XL"
    }
   ],
   "contactFunnels": [
    {
     "salesFunnel": "Example funnel",
     "salesFunnelId": "1234-...-5678",
     "salesStage": "Example stage",
     "salesStageId": "abcd-...-efab"
    }
   ],
   "contactNotes": [
    {
     "note": "Example note",
     "date": 1659938888000,
     "priv": false
    }
   ],
   "contactTasks": [
    {
     "id": "1234-...-5678",
     "note": "Example task",
     "date": 1659938888000,
     "cc": "",
     "reminder": 16599399999000
    }
   ],
   "contactExtEvents": [
    {
     "eventId": "ab12-...-cd34",
     "date": 1659938888000,
     "description": "https://example.com/cartRecovery/controller/cartId=1234-5678-9098",
     "products": "p0123, p4567",
     "location": "examplecom",
     "value": 189.99,
     "contactExtEventType": "PURCHASE",
     "shopDomain":"example.com",
     "detail1": "1,4,1",
     "detail2": "189.99",
     "detail3": "dresses",
     "detail4": "black,black,white",
     "detail5": null,
     "detail6": null,
     "detail7": null,
     "detail8": null,
     "detail9": null,
     "detail10": null,
     "detail11": null,
     "detail12": null,
     "detail13": null,
     "detail14": null,
     "detail15": null,
     "detail16": null,
     "detail17": null,
     "detail18": null,
     "detail19": null,
     "detail20": null,
     "externalId": "ID-123456"
    }
   ],
   "coupons": [
    {
     "name": "10% Voucher",
     "coupon": "A1B2C3D4",
     "validTo": 16599399999000,
     "used": false
    }
   ],
   "smsMessages": [
    {
     "createdDate": 1659938888000,
     "dateSent": 1659938888000,
     "dateDelivered": 16599399999000,
     "deliveryStatus": true,
     "dateReplied": null,
     "replayMsg": null,
     "content": "Welcome to Example.com",
     "sentBy": "salesmanago.user@yourcompany.com"
    }
   ],
   "consents": [
    {
     "name": "TERMS_OF_SERVICE",
     "description": "I hereby accept TOS",
     "ip": "192.168.0.1",
     "action": "A",
     "createdOn": 1659938888000,
     "source": "F",
     "dateOn": 1546730873000
    },
    {
     "name": "PHYSICAL_MAIL",
     "description": "I hereby consent to receive marketing materials by postal service",
     "ip": "192.168.0.1",
     "action": "D",
     "createdOn": 1459938888000,
     "source": "C",
     "dateOn": 1659938888000
    }   ]
  }
 ],
 "unavailableContacts": ["ef56-...-ab78"]
}

Eksport danych o kontaktach

Przykładowy json:

{
 "clientId": "yourcliendID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "dateRange": {
  "startDate": 1652359692,
  "endDate": 1652359694
 },
 "contacts" : [
    {"addresseeType" : "tag", "value" : "TEST, TEST3"},
    {"addresseeType" : "email", "value" : "test1@test.pl, test2@test.pl"},
    {"addresseeType" : "stage", "value" : "funnel1", "optValue": "stage1"},
    {"addresseeType" : "contact_id", "value" : "test123"}
   ],
 "data": [
    {"dataType" : "CONTACT"},
    {"dataType" : "TAG"},
    {"dataType" : "EXT_EVENT"},
    {"dataType" : "VISITS"},
    {"dataType" : "EMAILS"},
    {"dataType" : "FUNNELS"},
    {"dataType" : "NOTES"},
    {"dataType" : "TASKS"},
    {"dataType" : "COUPONS"},
    {"dataType" : "SMS"},
    {"dataType" : "CONSENTS"},
    {"dataType" : "PROPERTIES"},
    {"dataType" : "DICTIONARY_PROPERTIES"}
 ]
}

Przykładowa odpowiedź:

{
  "success": true,
  "message": [
   "Export added to execute."
  ],
  "requestId": 37
}

Przykładowy json ze statusem eksportu:

{
 "clientId": "yourclientID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "requestId": 37
}

Przykładowa odpowiedź:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://salesmanago.s3.amazonaws.com/ye4vodnswfo6zp75/36m0iryqk4wlt6wu/1bau18werv4ixk0d.json?AWSAccessKeyId=AKIAJS5TR7Z2ERLL5DIQ&Expires=1510133411&Signature=YUm1NsYMenpTdl4MC9cxDk%2Ba2nA%3D"
}

Przykład struktury wyeksportowanych danych:

[
 {
  "5bb84002-08ae-11e7-a63d-28d24400c116": {
   "contactData": {
    "email": "test.test@onet.pl",
    "id": "5bb84002-08ae-11e7-a63d-28d24400c116",
    "createdOn": 1489493057000,
    "modifiedOn": 1489493303000,
    "name": null,
    "score": null,
    "fax": null,
    "state": "PROSPECT",
    "optedOut": false,
    "optedOutPhone": false,
    "deleted": false,
    "invalid": false,
    "company": null,
    "streetAddress": null,
    "zipCode": null,
    "city": null,
    "country": null,
    "birthday": null,
    "province": null,
    "mainOwner": null,
    "lastOptInOn": 1634671777000,
    "lastOptOutOn": 1634671197000
   },
   "tagData": [
    {
     "tagName": "TEST1",
     "score": 1,
     "createdOn": 1489493073000
    },
    {
     "tagName": "LESZNO",
     "score": 1,
     "createdOn": 1489493317000
    },
    {
     "tagName": "TEST3",
     "score": 1,
     "createdOn": 1489493316000
    }
   ],
   "extEventData": [
    {
     "eventId:": "dsakjl-fsdfsd-fsdfds-fsdf-awrew",
     "date": 1523658987421,
     "description": "description",
     "products": "product1, product2, product3",
     "location": "www.salesmanago.pl",
     "value": "100.56",
     "contactExtEventType": "CART",
     "detail1": "online",
     "detail2": null,
     "detail3": null,
     "externalId": "externalId"
    }
   ],
   "visitsData": [
    {
     "host": "salesmanago.pl",
     "time": 1245874523658,
     "duration": 200,
     "visitSource": "www.salesmanago.pl",
     "visitSourceHost": "salesmanago.pl",
     "visitSourceKeywords": "salesmanago",
     "visitScore": 10,
     "url": "/cennik",
     "location": "https://www.salesmanago.pl"
    },
    {
     "host": "salesmanago.pl",
     "time": 1245874523658,
     "duration": 200,
     "visitSource": "www.salesmanago.pl",
     "visitSourceHost": "salesmanago.pl",
     "visitSourceKeywords": "salesmanago",
     "visitScore": 10,
     "url": "/cennik",
     "location": "https://www.salesmanago.pl"
    }
   ],
   "emailsData": [
    {
     "name": "#API: dyn",
     "subject": "Sample API subject",
     "date": 1497445747000,
     "sent": false,
     "dateSent": null,
     "opened": false,
     "dateOpened": null,
     "clicked": false,
     "dateClicked": null,
     "emailConversation": null,
     "deliveryStatus": null
    }
   ],
   "funnelsData": [
    {
     "salesFunnel": "lejek1",
     "salesFunnelId": "fdshs-fdsfds-fdsfds-fdsfds",
     "salesStage": "stage1",
     "salesStageId": "iuyiuy-iuyiuy-iuyhvh-bvgbg"
    }
   ],
   "notesData": [
    {
     "note": "notatka dla kontatu",
     "date": 1245854525698,
     "priv": true
    },
    {
     "note": "kupil produkt",
     "date": 1245854525698,
     "priv": false
    }
   ],
   "tasksData": [
    {
     "id": "ygfrg-fdfdf-fdfds-fsdfsd",
     "note": "task dla kontaktu",
     "date": 1452565898745,
     "cc": "admin@vendor.pl",
     "reminder": 1421524587456
    }
   ],
   "couponsData": [
    {
     "name": "coupon1",
     "coupon": "couponCode",
     "validTo": 1212452325658,
     "used": false
    }
   ],
   "smsData": [
    {
     "createdDate": 1245214587452,
     "dateSent": 1245214587452,
     "dateDelivered": 1245214587452,
     "deliveryStatus": "DELIVRD:00",
     "dateReplied": null,
     "replayMsg": null,
     "content": "content",
     "sentBy": null
    }
   ],
   "contactPropertiesData": [
    {
     "name": "t_shirt_size",
     "value": "XL"
    }
   ],
   "contactDictionaryPropertiesData": [
    {
     "name": "birthday",
     "type": "DATE",
     "value": 1488927600000
    },
    {
     "name": "shoe_size",
     "type": "NUMBER",
     "value": 9
    }
   ]
  }
 },
 {
  "5e428789-08ae-11e7-a63d-28d24400c116": {
   "contactData": {
    "email": "test2@o2.pl",
    "id": "5e428789-08ae-11e7-a63d-28d24400c116",
    "createdOn": 1489493057000,
    "modifiedOn": 1489493303000,
    "name": null,
    "score": null,
    "fax": null,
    "state": "PROSPECT",
    "optedOut": false,
    "optedOutPhone": false,
    "deleted": false,
    "invalid": false,
    "company": null,
    "streetAddress": null,
    "zipCode": null,
    "city": null,
    "country": null,
    "birthday": null,
    "province": null,
    "mainOwner": null,
    "lastOptInOn": 1634671777000,
    "lastOptOutOn": 1634671197000
   },
   "tagData": [
    {
     "tag": null,
     "tagName": "TEST1",
     "score": 1,
     "createdOn": 1489493073000
    },
    {
     "tag": null,
     "tagName": "LESZNO",
     "score": 1,
     "createdOn": 1489493317000
    },
    {
     "tag": null,
     "tagName": "TEST2",
     "score": 1,
     "createdOn": 1489493316000
    }
   ],
   "extEventData": null,
   "visitsData": null,
   "emailsData": [
    {
     "name": "#API: dyn",
     "subject": "Sample API subject",
     "date": 1497445763000,
     "sent": false,
     "dateSent": null,
     "opened": false,
     "dateOpened": null,
     "clicked": false,
     "dateClicked": null,
     "emailConversation": null,
     "deliveryStatus": null
    }
   ],
   "funnelsData": null,
   "notesData": null,
   "tasksData": null,
   "couponsData": null,
   "smsData": null,
   "consentsData": [
    {
     "name": "ZGODA_1",
     "description": "Description1",
     "ip": "0:0:0:0:0:0:0:1",
     "action": "A",
     "createdOn": "2018-10-22",
     "source": "API",
     "dateOn": "2018-10-22"
    },
    {
     "name": "ZGODA_2",
     "description": "Description2",
     "ip": "0:0:0:0:0:0:0:1",
     "action": "D",
     "createdOn": "2018-10-22",
     "source": "API",
     "dateOn": "2018-10-22"
    },
    {
     "name": "ZGODA_3",
     "description": "Description3",
     "ip": "0:0:0:0:0:0:0:1",
     "action": "R",
     "createdOn": "2018-10-22",
     "source": "API",
     "dateOn": "2018-10-22"
    }
   ]
  }
 }
]

Metoda API ogranicza zakres eksportowanych danych do tych, które są określone w żądaniu. Do eksportu danych udostępniane są selectory, dzięki którym można sprecyzować grupę kontaktów dla której ma zostać wykonany eksport. Selectory działają na takiej samej zasadzie, jak w przypadku wysyłki e-mail. Dostępne selectory:

email - adres e-mail kontaktu,
tag - nazwa tagu w systemie przypisana do kontaktu lub do grupy kontaktów,
contact_id - zewnętrzny identyfikator kontaktu,
funnel - nazwa lejka sprzedażowego,
stage - nazwa etapu w lejku sprzedażowym (w tym przypadku należy określić nazwę lejka oraz nazwę etapu w którym znajdują się kontakty),

Zakres danych jakie można eksportować:

CONTACT - obejmuje podstawowe dane o kontakcie takie jak nazwa kontaktu, adres e-mail, numer telefonu itp.),
TAG - lista przypisanych tagów dla kontaktu,
EXT_EVENT - lista zdarzeń zewnętrznych kontaktu (np. koszyk, zakup),
VISITS - lista stron odwiedzanych przez kontakt w ciągu ostatnich 7 dni,
EMAILS - lista wysłanych e-maili do kontaktu wraz z informacjami, czy kontakt je otworzył, kiedy to nastąpiło itp.
FUNNELS - lista lejków sprzedażowych, w których znajduje się kontakt,
NOTES - lista przypisanych notatek do kontaktu,
TASKS - lista zadań przypisanych do kontaktu,
COUPONS - lista kuponów,
SMS - lista wiadomości SMS do kontaktu wraz z informacjami.
CONSENTS - lista zgód (A - zaakceptowana, D - usunięta, R - odrzucona)
PROPERTIES - definiowane przez użytkownika atrybuty kontaktu. Zaleca się nie stosować polskich znaków oraz spacji w nazwie, ale jest to dozwolone.
DICTIONARY_PROPERTIES - definiowane przez użytkownika atrybuty słownikowe, po pierwszym dodaniu danego atrybutu można go wykorzystać dla pozostałych kontaktów poprzez ponowne podanie takiej samej nazwy i typu z przypisaną inną wartością.

Należy wybrać minimum jeden typ danych do eksportu (np. tag, contact, funnel). Typy nie są współzależne od siebie, a to znaczy, że każdy typ można wyeksportować samodzielnie.
Eksport wykonywany jest do pliku w formacie json, do którego później udostępniany jest link.

Adres na który należy wysłać żądanie o wykonanie eksportu:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/export/data

W parametrze “contacts” należy podać listę kontaktów, których dane chcemy wyeksportować.
W parametrze “data” należy podać listę typów danych, jakie chcemy wyeksportować.

W odpowiedzi otrzymujemy numer, po którym można monitorować status eksportu.

Parametr “requestId” jest naszym identyfikatorem eksportu.

Aby sprawdzić status eksportu należy wysłać żądanie na adres:
https://www.salesmanago.pl/api/job/status

Tu podajemy requestId z odpowiedzi, w której zawarty był numer do monitorowania statusu eksportu.

W odpowiedzi dostaniemy komunikat mówiący o postępie eksportu lub link do pobrania pliku z wyeksportowanymi danymi kontaktów.

Link jest ważny tylko przez kilka minut.

Eksport listy ostatnio stworzonych kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "h4jsu6pc5txybj04",
 "apiKey": "qwetreryuii",
 "requestTime": 1481531514145,
 "sha": "abcd509ac6eb0c460455c74ccc66867955a5333d",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "from": 1478939514146,
 "to": 1481531514132
}

Kontakty eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/createdContacts

Pola dostępne w zapytaniu metody createdContacts:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
from* timestamp(ms) początkowy zakres dat stworzenia
to* timestamp(ms) końcowy zakres dat stworzenia

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "createdContacts": [
  {
   "id": "c3477890-3da7-4010-96d0-45aab0586b7f",
   "email": "***@gmail.com"
  }
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
createdContacts – kontakty zmodyfikowane w podanym przedziale czasu,
  id – id kontaktu
  email – email kontaktu

Eksport listy ostatnio zmodyfikowanych kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
  "apiKey" : "your-api-key-123",
  "clientId" : "your-client-id-123",
  "requestTime":1362056589362,
  "sha":"64656d78b80d5df677700dabd363e1ffe51b59a7",
  "owner":"admin@vendor.pl",
  "from":1359673200361,
  "to":1363042800362
}

Kontakty eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/modifiedContacts

Pola dostępne w zapytaniu metody modifiedContacts:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
from* timestamp(ms) początkowy zakres dat modyfikacji
to* timestamp(ms) końcowy zakres dat modyfikacji

Rezultat zapytania:

{
  "success":true,
  "message":[],
  "modifiedContacts":[
    {
      "id":"f66ca32b-c117-4b52-b3b8-863be077e710",
      "email":"aleksander.***@benhauer.pl"
    },
    {
      "id":"426e0ef8-675f-47fc-8ea8-745ac1706904",
      "email":"konrad.***@salesmanago.pl"
    },
    {
      "id":"1775d70e-cd61-4dd6-983a-64f067486adf",
      "email":"marek.***@salesmanago.pl"
    }
  ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
modifiedContacts – kontakty zmodyfikowane w podanym przedziale czasu,
  id – id kontaktu
  email – email kontaktu

Ostatnio zmodyfikowane Kontakty (lista stronicowana)

Ta metoda pozwala uzyskać listę Kontaktów, które po raz ostatni zostały zmodyfikowane we wskazanym okresie. Maksymalny przedział czasowy pomiędzy polami from i to wynosi 30 dni.

Przykładowe żądanie:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "from" : 1657267688000,
 "to": 1659938888000,
 "page" : 1,
 "size" : 1000
}

Endpoint:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/paginatedModifiedContacts

Pola dostępne w metodzie paginatedModifiedContacts:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 Właściciel Kontaktów (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
from* UNIX timestamp (ms)

Zakres dat ostatniej modyfikacji, z którego mają zostać wylistowane Kontakty. Maksymalny zakres filtrowania wynosi 30 dni.

to* UNIX timestamp (ms)
page* 1+ Numer strony, zaczynając od 1, z której zostaną pobrane wyniki
size* 1000 Liczba wyników na stronie

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów

modifiedContacts – tablica z wynikami
contactId – unikatowy identyfikator Kontaktu
email – adres e-mail kontaktu.

Przykładowa odpowiedź:

{
 "success": true,
 "message": [],

 "modifiedContacts": [
  {
   "id": "c100-...-298c",
   "email": "name@example.com"
  },
  {
   "id": "d256-...-4fe8",
   "email": "name2@example.com"
  }
 ],
 "hasMore": true
}

Aktywność kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "requestTime" : 1329128188409,
 "sha" : "02bfe70541d3907cf487f26dc2665b184b1221a7",
 "from":1328050800504,
 "to":1333231200504,
 "allVisits":true,
 "ipDetails":true
}

Z SALESmanago możemy pobrać informacje o aktywności kontaktów w danym okresie. W tym celu wykonujemy metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/recentActivity

Pola dostępne w zapytaniu metody recentActivity:

Pole Max. długość Opis
from* timestamp(ms) data początkowa (timestamp, czyli czas jaki upłynął w milisekundach od północy 1 stycznia 1970 UTC)
to* timestamp(ms) data końcowa (timestamp, czyli czas jaki upłynął w milisekundach od północy 1 stycznia 1970 UTC)
allVisits true/false w przypadku ustawienia na true SALESmanago zwróci w detalach odwiedzin informacje o wszystkich stronach otwartych przez klienta w wybranym okresie
ipDetails true/false w przypadku ustawienia na true SALESmanago zwróci w detalach odwiedzin informacje dodatkowe wyszukane dla IP klienta

Rezultat zapytania:

{
  "success":true,
  "message":[],
  "recentActivities": {
    "from":1328050800504,
    "to":1333231200504,
    "monitoredContacts": 12300,
    "totalContacts":234000,
    "customers":[{
      "uuid": 191615173,
      "time":1330239675000,
      "duration":22000,
      "visitSource":"REFERRER",
      "visitSourceHost":null,
      "visitSourceKeywords":"localhost",
      "visitSourceDetails":null,
      "visitScore":120,
      "client":"Benhauer Sp. z o.o. Sp. K. - Konrad Pawlus",
      "email":"konradpawlus@gmail.com",
      "contactId":"1d8cba47-f4b2-4efe-8250-5bdab5346628",
      "url": "/test.htm",
      "ipOrganization": "TP SA",
      "vid": 7,
      "cid": null,
      "ipDetails": {
        "ip" : "123.123.123.123",
        "countryCode" : "PL",
        "countryName" : "Poland",
        "regionCode" : "77",
        "regionName" : "Malopolskie",
        "city" : "Cracow",
        "postalCode" : "",
        "latitude" : "50.083300",
        "longitude" : "19.916700",
        "isp" : "Neostrada Plus",
        "organization" : "Neostrada Plus"
       },
      "contactVisits": [{ 
        "conversationIntId": null,
        "host": "10.10.10.10",
        "time": 1328050810504,
        "duration": null,
        "visitSource": "NEXT",
        "visitSourceHost": "salesmanago.pl",
        "visitSourceKeywords": null,
        "visitScore": 1,
        "url": "/test.htm",
        "location": null     
      }]}],
    "partners":["... jw. ..."],
    "prospects":["... jw. ..."],
    "anonymous":["... jw. ..."],    
    "allVisits":["... jw. ..."],    
    "visitStats": [
      {
        "date": 1330239675000, 
        "partnersVisits": 123,
        "prospectsVisits": 234,
        "customersVisits": 456,
        "otherVisits": 4321
      }
    ]
  }
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
recentActivity – struktura składająca się z trzech tablic wizyt: klientów (customers), partnerów (partners), potencjalnych klientów (prospects).
from – data początkowa
to – data końcowa
monitoredContacts – liczba monitorowanych kontaktów
totalContacts – liczba wszystkich kontaktów  customers – lista wizyt klientów
partners – lista wizyt partnerów
prospects – lista wizyt potencjalnych klientów
anonymous – lista wizyt anonimowych
allVisits – lista wszystkich wizyt  element wizyty klienta w listach:
  time – czas wizyty
  duration – czas trwania
  visitSource – zasoby wizyty
  visitSourceKeywords – słowa kluczowe
  visitSourceHost – host
  visitSourceDetails – detale wizyt
  visitScore – liczba punktów
  url – URL odwiedzonej strony
  client – nazwa klienta
  email – email klienta
  contactId – unikatowy identyfikator klienta,
  vid - ID sprzedawcy
  cid - ID kontaktu
  ipDetails – detale zdekodowane z IP klienta
   ip – numer IP
   countryCode – kod ISO kraju (2-znaki)
   countryName – nazwa kraju
   regionCode – kod regionu
   regionName – nazwa regionu
   city – miasto
   postalCode – kod pocztowy
   latitude – szerokość geograficzna
   longitude – długość geograficzna
   isp – nazwa ISP
   organization – nazwa organizacji
  contactVisits – wizyty kontaktu
   conversationIntId – ID konwersji
   host – strona która była odwiedzana
   time – czas wizyty
   duration – czas trwania
   visitSource – zasoby wizyty
   visitSourceKeywords – słowa kluczowe
   visitSourceHost – host
   visitScore – liczba punktów
   url – URL odwiedzonej strony
   location – lokalizacja wizyty
visitStats – statystyki wizyt z ostatniego tygodnia:
  date – czas wizyty
  partnersVisits – liczba wizyt partnerów
  prospectsVisits – liczba wizyt potencjalnych klientów
  customersVisits – liczba wizyt klientów
  otherVisits – liczba innych wizyt

Eksport stronicowanej listy kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "api-key-123",
 "requestTime": 1481206581347,
 "sha": "5333dabcd509455c74ccc6ac6eb0c4606867955a",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "page": 1,
 "size": 100
}

Kontakty podzielone na części eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/paginatedContactList/export

Pola dostępne w zapytaniu metody paginatedContactListExport:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
page* - numer strony kontaków
size* - liczba kontaktów na jednej stronie (max 1000)

Rezultat zapytania:

{
  "success": true,
  "message": [
   "Export added to execute."
  ],
  "requestId": 37
}

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
requestId – identyfikator eksportu

Parametr “requestId” jest naszym identyfikatorem eksportu.

Aby sprawdzić status eksportu należy wysłać żądanie na adres: https://www.salesmanago.pl/api/job/status

Tu podajemy requestId z odpowiedzi, w której zawarty był numer do monitorowania statusu eksportu.

W odpowiedzi dostaniemy komunikat mówiący o postępie eksportu lub link do pobrania pliku z wyeksportowanymi danymi kontaktów.

Link jest ważny tylko przez kilka minut.

Przykładowa struktura danych zapytania /api/job/status:


{
 "clientId": "yourclientID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "requestId": 123
}


Rezultat zapytania


{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://salesmanago.s3.amazonaws.com/notrealdata/notrealdata/notrealdata.json"
}

Kontakty przypisane do wskazanego właściciela

Przykładowe żądanie:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "page": 1,
 "size": 1000
}

Ta metoda pozwala uzyskać listę Kontaktów, które są przypisane do właściciela określonego w polu owner.

Endpoint:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/paginatedListById

Pola dostępne w metodzie paginatedListById:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 Właściciel Kontaktów (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
page* 1+ Numer strony, zaczynając od 1, z której zostaną pobrane wyniki
size* 1000 Liczba wyników na stronie

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów

hasMore – wartość logiczna informująca, że dostępne są kolejne strony z wynikami zapytania

WAŻNE: Pozostałe pola zostały opisane w metodzie contact/list

Przykładowa odpowiedź:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "contacts": [
  {
   "id": "1a2b-...-3c4d",
   "name": "John Doe",
   "email": "name@example.com",
   "phone": "+15554443322",
   "fax": null,
   "score": 123,
   "state": "PROSPECT",
   "optedOut": false,
   "optedOutPhone": false,
   "deleted": false,
   "invalid": false,
   "company": "Big Company LLC",
   "externalId": "U12345",
   "address": {
    "streetAddress": "Main Street 21",
    "zipCode": "90210",
    "city": "San José",
    "country": "US"
   },
   "birthdayYear": 1987,
   "birthdayMonth": 06,
   "birthdayDay": 05,
   "province": "California",
   "mainContactOwner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
   "contactVisits": [],
   "contactTags": [
    {
     "tag": "T_SHIRTS",
     "tagName": "T_SHIRTS",
     "score": 12,
     "createdOn": 1659938888000,
     "tagWithScore": "T_SHIRTS (12)"
    }
   ],
   "contactEvents": [],
   "emailMessages": [],
   "properties": [],
   "contactFunnels": [],
   "contactNotes": [],
   "contactTasks": [],
   "contactExtEvents": [],
   "coupons": [],
   "smsMessages": [],
   "modifiedOn": 1559938888000,
   "createdOn": 1459938888000
  },
  {
   "id": "d256-...-4fe8",
   "name": "Victoria Doe",
   "email": "name2@example.com",
   "phone": null,
   "fax": null,
   "score": 0,
   "state": "PROSPECT",
   "optedOut": false,
   "optedOutPhone": false,
   "deleted": false,
   "invalid": false,
   "company": null,
   "externalId": null,
   "address": null,
   "birthdayYear": "1985",
   "birthdayMonth": "5",
   "birthdayDay": "30",
   "province": "",
   "mainContactOwner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
   "contactVisits": [],
   "contactTags": [],
   "contactEvents": [],
   "emailMessages": [],
   "properties": [],
   "contactFunnels": [],
   "contactNotes": [],
   "contactTasks": [],
   "contactExtEvents": [],
   "coupons": [],
   "smsMessages": [],
   "modifiedOn": 1549938888000,
   "createdOn": 1449938888000
  }
 ],
 "hasMore": true
}

Zmiana głównego właściciela kontaktu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
  "clientId": "your-client-id-123",
  "apiKey": "your-api-key-123",
  "requestTime": "1327056031488",
  "sha": "2aa3927a7dee8c2a712adb5375f5fa36dd8fe00c",
  "contact": "contact@email.com",
  "owner": "Owner@email.com",
  "newOwner": "newOwner@email.com"
}

Nowego właściciela ustawiamy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/setMainOwner

Pola dostępne w zapytaniu metody setMainOwner:

Pole Max. długość Opis
contact* 255 adres e-mail kontaktu
owner* 255 właściciel kontaktu
newOwner* 255 nowy główny właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)

Rezultat zapytania:

{
  "success": true,
  "message": []
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Zatrzymanie monitorowania kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "ye4vodnswfo6zp75",
 "apiKey": "12345trewq",
 "async": false,
 "requestTime": 1512720868000,
 "sha": "36ec9c925975fa077aa39660386e41de3e25349a",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "contacts" : [
  {"addresseeType" : "email", "value" : "test2@test.pl"} 
 ]
}

W celu zatrzymania monitorowania kontaktów poprzez API należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/stopMonitoring

Pola dostępne w zapytaniu metody stopMonitoring:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
contacts* - tablica kontaktów

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [
  "Contacts have stopped being monitored."
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Przywrócenie monitorowania kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "ye4vodnswfo6zp75",
 "apiKey": "12345trewq",
 "async": false,
 "requestTime": 1512720868000,
 "sha": "36ec9c925975fa077aa39660386e41de3e25349a",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "contacts" : [
  {"addresseeType" : "email", "value" : "test2@test.pl"} 
 ]
}

W celu przywrócenia monitorowania kontaktów poprzez API należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/restoreMonitoring

Pola dostępne w zapytaniu metody restoreMonitoring:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
contacts* - tablica kontaktów

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [
  "Contacts have restored being monitored."
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

API - Zdarzenia zewnętrzne

Dodawanie Zdarzenia Zewnętrznego

Przykładowe żądanie z podstawowymi danymi:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "email": "name@example.com",
 "contactEvent": {
  "date": 1659938888000,
  "contactExtEventType": "PURCHASE",
  "products": "p0123, p4567",
  "value": 189.99,
  "location": "examplecom"
 }
}

Przykładowe żądanie z zaawansowanymi danymi:

{
  "clientId": "a1b2-...-c3d4",
  "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
  "requestTime": 1659938888000,
  "sha": "2aa3-...-e00c",

  "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
  "email": "name@example.com",
  "contactEvent": {
    "date": 1659938888000,
    "contactExtEventType": "PURCHASE",
    "products": "p0123, p4567",
    "value": 189.99,
    "location": "examplecom",
    "externalId": "ID-123456",
    "detail1": "1,4,1",
    "detail2": "189.99",
    "detail3": "dresses",
    "detail4": "black,black,white",
    "description": "https://example.com/cartRecovery/controller/cartId=1234-5678-9098"
  }
}

Możesz dodać nowe Zdarzenie Zewnętrzne używając metody API:
https://www.salesmanago.pl/api/v2/contact/addContactExtEvent

Czym są Zdarzenia Zewnętrzne?

Zdarzenia Zewnętrzne (ang. External Events) reprezentują najważniejsze akcje wykonane przez Kontakt, takie jak zakup (PURCHASE) czy dodanie produktów do koszyka (CART). Zdarzenia Zewnętrzne możesz wykorzystać w celu tworzenia Procesów Automatyzacji oraz budowania statystyk transakcji i rekomendacji produktów.

Ważne: Zdarzenie Zewnętrzne może zostać przypisane wyłącznie do istniejącego Kontaktu. Jeżeli w momencie przesłania Zdarzenia Zewnętrznego metodą v2/contact/addContactExtEvent Kontakt nie istnieje w SALESmanago, system odczeka 5 minut i spróbuje dodać Zdarzenie Zewnętrzne ponownie. System będzie podejmować próby dodania Zdarzenia przez 1 godzinę. Jeśli po tym czasie Kontakt nadal nie będzie istniał w SALESmanago, Zdarzenie Zewnętrzne nie zostanie dodane.

Pole Max. długość Opis
owner* 255 Właściciel kontaktu (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
email* 254[?] E-mail Kontaktu, dla którego dodawane jest Zdarzenie Zewnętrzne
contactId UUID Identyfikator Kontaktu z SALESmanago otrzymywany w odpowiedzi na każde żądanie z dodaniem lub aktualizacją Kontaktu. Jeśli identyfikujesz Kontakt używając contactId, pole email nie jest obowiązkowe.
date* timestamp Wartość UNIX timestamp [ms]
contactExtEventType* enum Typ Zdarzenia Zewnętrznego, np. PURCHASE, CART
products 512 Lista ID produktów oddzielonych przecinkami. Ważne: Identyfikatory produktów przesyłanych w Zdarzeniu powinny być zgodne z identyfikatorami produktów z Katalogu Produktowego / Feedu Produktowego XML
value float (19.2) Wartość Zdarzenia (np. kwota zakupu)
E-shop ID (location) 36 Identyfikator sklepu zgodny z polem location podanym podczas tworzenia Katalogu Produktowego / Feedu Produktowego XML. Pozwala na połączenie Zdarzenia Zewnętrznego i produktów z konkretnego sklepu (lub z konkretnej wersji językowej sklepu).

Pole location może zawierać maksymalnie 36 znaków (wyłącznie litery a-z, A-Z, cyfry 0-9, znak _). Wartość nie może zaczynać się od cyfry.

Tip: Możesz użyć nazwy domeny bez kropki, np. examplecom (lub examplecom_ES dla konkretnej wersji językowej sklepu).
externalId 255 Dodatkowy identyfikator Zdarzenia Zewnętrznego, na przykład ID zamówienia z platformy eCommerce
detail1 20x255 Szczegóły Zdarzenia Zewnętrznego, które możesz wykorzystać w Procesach Automatyzacji, w treści e-maili lub podczas eksportu danych przez API.

Przykłady wykorzystania: liczba zakupionych produktów, wartość lub kategoria najdroższego produktu, metoda płatności, metoda wysyłki, sposób pakowania
detail2
detail…
description 2048 Pole przeznaczone do dowolnego wykorzystania, np. na uwagi do zamówienia, link z podsumowaniem zamówienia, link odzyskiwania koszyka

Typy Zdarzeń Zewnętrznych

SALESmanago oferuje wiele typów Zdarzeń Zewnętrznych. Zdarzenia PURCHASE (zakup) oraz CART (dodanie do koszyka) są automatycznie brane pod uwagę w panelach analitycznych. Pozostałe typy Zdarzeń Zewnętrznych nie mają specjalnego zastosowania – możesz ich używać w celu przesłania dowolnej akcji wykonanej przez Kontakt.

Lista dostępnych Zdarzeń Zewnętrznych:

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],

 "eventId": "0e8c-...-9ba2c",
 "contact": {
  "email": "name@example.com",
  "contactId": null,
  "emailOrContactId": "name@example.com"
 }
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów

eventId – unikatowy identyfikator Zdarzenia Zewnętrznego. Możesz go wykorzystać do aktualizacji Zdarzenia Zewnętrznego przy użyciu metody updateContactExtEvent (np. podczas dodania kolejnego produktu do koszyka)
contact – obiekt z podstawowymi informacjami o Kontakcie (adres e-mail lub contactId)

Dodawanie wielu zdarzeń zewnętrznych na raz

Przykładowa struktura zapytania dodająca zdarzenia:

{
 "clientId": "your-client-id-123",
 "apiKey": "your-api-key-123",
 "sha": "09b42a100849de3e4f7fad4f445eb47e833dba87",
 "owner":"user@vendor.pl",
 "events": [
    {
      "contactId":"001e720f-b2ab-4203-a25f-b089557cf0da",
      "contactEvent":{
        "date":356180568153,
        "description":"Bought with \"Super Bonus\"",
        "products":"p01, p02",
        "location":"Shop_ID",
        "value":1234.43,
        "contactExtEventType":"PURCHASE",
        "detail1":"C.ID: *** *** 234",
        "detail2":"Paid with card",
        "detail3":null,
        "externalId":"B-99999999",
        "shopDomain":"shop.salesmanago.pl"
      }  
    },
    {
      "email":"best.user@best.pl",
      "contactEvent":{
        "date":356180568153,
        "description":"Bought with \"Super Bonus\"",
        "products":"p01, p02",
        "location":"Shop_ID",
        "value":1234.43,
        "contactExtEventType":"PURCHASE",
        "detail1":"C.ID: *** *** 234",
        "detail2":"Paid with card",
        "externalId":"A-123123123",
        "shopDomain":"shop.salesmanago.pl"
      }  
    },
    {
      "email":"best.user@best.pl",
      "contactEvent":{
        "date":356180568153,
        "description":"Bought with \"Super Bonus\"",
        "products":"p02, p03",
        "location":"Shop_ID",
        "value":1234.43,
        "contactExtEventType":"PURCHASE",
        "detail1":"C.ID: *** *** 234",
        "detail2":"Paid with card",
        "detail3":null,
        "externalId":"A-123123123",
        "shopDomain":"shop.salesmanago.pl"
      }  
    }
  ]
}

W celu dodania wielu zdarzeń wykonujemy metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/batchAddContactExtEvent

Pola dostępne w zapytaniu metody batchAddContactExtEvent:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
events* - lista zdarzeń zewnętrznych (nie może być pusta oraz większa od 1000)

Pojedynczy element listy zdarzeń zewnętrznych zawiera:

Pole Max. długość Opis
email* 254[?] email kontaktu dla którego dodawane jest zdarzenie
contactId 255 identyfikator kontaktu dla którego dodawane jest zdarzenie (może być używane zamiennie z adresem email)
contactEvent* - obiekt zdarzenia zewnętrznego ( czytaj więcej - Dodawanie zdarzeń )

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "failedContacts": [],
 "createdAmount": 10,
 "failedAmount": 0
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
failedContacts – tablica kontaktów dla których dodanie zdarzenia nie powiodło się
createdAmount – liczba stworzonych zdarzeń
failedAmount – liczba zdarzeń których dodawanie zakończyło się błędem

Modyfikacja zdarzenia zewnętrznego (zalecana)

Przykładowa struktura zapytania modyfikująca zdarzenie:

{
  "clientId":"your-client-id-123",
  "apiKey":"your-api-key-123",
  "requestTime":1356180568127,
  "sha":"3e4ec39722326150aae60f41e038d1def4450f46",
  "owner":"admin@vendor.pl",
  "contactEvent":{
    "eventId":"7284e317-3bb6-4505-afbe-55b9a101339a",
    "date":1356180568153,
    "description":"Zakup z kartą \"Super Bonus\"",
    "products":"p01, p02",
    "location":"Shop_ID",
    "value":1234.43,
    "contactExtEventType":"PURCHASE",
    "detail1":"C.ID: *** *** 234",
    "detail2":"Płatość kartą",
    "detail3":null,
    "externalId":"A-123123123",
    "shopDomain":"shop.salesmanago.pl"
  }
}

W celu zmodyfikowania zdarzenia wykonujemy metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/v2/contact/updateContactExtEvent

Pola dostępne w zapytaniu metody updateContactExtEvent:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
eventId* 255 ID zdarzenia (zwrócone przez metodę dodającą)
date* timestamp(ms) data zdarzenia (timestamp, czyli czas jaki upłynął w milisekundach od północy 1 stycznia 1970 UTC),
description 2048 opis zdarzenia
products 512 opcjonalna lista ID produktów oddzielona przecinkami, pole ID powinno być spójne z polem externalId w feedzie produktowym
ID sklepu (location)* 36 unikalny identyfikator sklepu – identyfikator ten służy do połączenia informacji o produkcie przesyłanych w zdarzeniu zewnętrznym z konkretnym feedem produktowym. Może zawierać maksymalnie 36 znaków bez spacji (wartość może zawierać litery a-z, cyfry 1-9, /_-.). Unikalny identyfikator ma być dokładnie taki sam jak wartość pola location w przesyłanych zdarzeniach zewnętrznych z danego sklepu. WAŻNE: Jeżeli posiadasz wgrany tylko jeden feed produktowy, system automatycznie połączy przesyłane zdarzenia z feedem produktowym wgranym do systemu. Natomiast, gdy korzystasz z opcji multistore ważne jest zachowanie spójności w przesyłaniu zdarzeń zewnętrznych z unikalnym identyfikatorem.
value (19 2) opcjonalna wartość zdarzenia np. wydana kwota (max 19 cyfr + 2 po przecinku)
contactExtEventType* 255 typ zdarzenie, dopuszczalne wartości: PURCHASE, CART, VISIT, PHONE_CALL, OTHER, RESERVATION, CANCELLED, ACTIVATION, MEETING, OFFER, DOWNLOAD, LOGIN, TRANSACTION
detail1-20 255/detal opcjonalne detale zdarzenia,
externalId 255 opcjonalne ID zdarzenia np. ID z systemu kasowego itp.,
shopDomain - domena sklepu

Rezultat zapytania:

{ 
 "eventId":"7284e317-3bb6-4505-afbe-55b9a101339a",
 "message" : [ ],
 "success" : true 
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
eventId – ID zmodyfikowanego zdarzenia
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Usuwanie zdarzenia zewnętrznego

Możesz usunąć zdarzenia zewnętrzne używając metody API:
https://www.salesmanago.pl/api/v2/contact/deleteContactExtEvent

Przykładowa struktura danych zapytania:

Z wykorzystaniem eventId:

{
  "clientId": "your-client-id-123",
  "apiKey": "your-api-key-123",
  "requestTime": 1645453269000,
  "sha": "3e4ec39722326150aae60f41e038d1def4450f46",
  "owner": "owner@example.com",
  "eventId": "7284e317-3bb6-4505-afbe-55b9a101339a"
}

Z wykorzystaniem externalId:

{
  "clientId": "your-client-id-123",
  "apiKey": "your-api-key-123",
  "requestTime": 1645453269000,
  "sha": "3e4ec39722326150aae60f41e038d1def4450f46",
  "owner": "owner@example.com",
  "externalId": "A-123123123"
}

Rezultat zapytania:

{
  "success": true,
  "message": [],
  "result": "Ext event has been scheduled to delete."
}
{
  "success": false,
  "message": ["No eventId/externalId specified"],
  "result": null
}

Pola dostępne w zapytaniu metody deleteContactExtEvent:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 Właściciel kontaktu (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
eventId** 255 ID zdarzenia (zwrócone przez metodę addContactExtEvent)
externalId** 255 Zewnętrzne ID zdarzenia

** Musisz określić przynajmniej jedno z nich. Jeśli podasz oba, eventId będzie miał pierwszeństwo.

W wyniku zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
result – informacja dodatkowa przy rezultacie success = true: (“Ext event has been scheduled to delete.”)

API - Zarządzanie kuponami

Użycie kuponu dla kontaktu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "sha" : "08924f45afc2e4fb8b652c53cdb493c7ddb846a1",
 "requestTime" : 1327059355361,
 "email" : "test@salesmanago.pl",
 "coupon" : "SAMPLE-COUPON-123"
}

Kupon zniżkowy dla kontaktu można oznaczyć jako użyty wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/useContactCoupon

Pola dostępne w zapytaniu metody useContactCoupon:

Pole Max. długość Opis
email* 254[?] email kontaktu
coupon* 255 nazwa kuponu

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "result": null
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
result - rezultat used/error informujący o rezultacie zapytania

Dodanie kuponu dla kontaktu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id",
 "apiKey": "api-key-123",
 "requestTime": 1481528920123,
 "sha": "abcd5460455c09ac6eb0c74cc333dc66867955a5",
 "name": "Coupon123",
 "email": "***@gmail.com",
 "length": 7,
 "valid": 1484207320124,
 "coupon": "couponVal"
}

Kupon zniżkowy dla kontaktu można dodać wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/addContactCoupon

Pola dostępne w zapytaniu metody addContactCoupon:

Pole Max. długość Opis
email* 254[?] email kontaktu
name* 64 nazwa kuponu
length** - długość kuponu w przypadku automatycznego generowania (wartość z zakresu 5-64)
valid - data ważności kuponu (timestamp w milisekundach), domyślnie jest to rok
coupon** 32 wartość kuponu w przypadku ręcznego wprowadzania (minimun 5 znaków)

**Tylko jedno z tych pól jest wymagane.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "result": null,
 "coupon": "couponVal"
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
result - rezultat zapytania
coupon - wartość stworzonego kuponu

API - Lejki

Dodawanie lejka

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1234567896541,
 "sha": "4f69782e826841f794080cae87648e42",
 "owner": "owner@mail.com",
 "funnel": "funnel_name",
 "group": "funnel group",
 "potValue": 4,
 "stages" : [
  {"name": "stage name", "order": 1},
  {"name": "second stage name", "order": 2}
 ]
}

Dodajemy lejek wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/funnel/add

Pola dostępne w zapytaniu metody add:

Pole Max. długość Opis
owner* - mail użytkownika
funnel* - nazwa lejka
group - grupa lejka
potValue - domyślna wartość kontaktów
stages* - lista etapów lejka
name* 255 nazwa etapu lejka (min 3 znaki)
order* - kolejność etapu (min wartość 1, wartości kolejności powinny tworzyć ciąg 1,2,3…liczba etapów)

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [
  "Funnel funnel_name was added."
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia importu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Dodawanie kontaktów do lejka

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "ye4vodnswfo6zp75",
 "apiKey": "qwertgfdsa1234",
 "requestTime": 1496399754907,
 "sha": "07f7333f11745f30e1bd5adec2092d89ab2f00a7",
 "owner": "owner@mail.com",
 "funnel": "funnel_name",
 "stage": "stage name",
 "potValue": 4,
 "modify": true,
 "contacts": [
  {"addresseeType": "EMAIL",
   "value": "test1@test.pl, test2@test.pl, test3@test.pl"
  }
 ]
}

Dodajemy kontakt do lejka wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/funnel/addContact

Pola dostępne w zapytaniu metody addContact:

Pole Max. długość Opis
owner* - mail użytkownika
funnel* - nazwa lejka
stage* - nazwa etapu
potValue - wartosć kontaktów dodawanych
modify - (wartość logiczna) kontakt ma zostać oznaczony jako zmodyfikowany przy dodaniu do lejka domyślnie false
contacts* - adres e-mail kontaktu, jego identyfikator, tag lub lejek

Rezultat zapytania:

{
 "success":true,
 "message":[],
 "addedContacts": {
  "07381ccd-8d0f-4458-89d9-58ed23634209": true,
  "bd7bd136-3702-401c-8b4a-3a40dd7546d8": true,
  "e4743be9-24ed-4d23-b032-b7c68f0a660b": true,
  "e99d6439-2191-4c55-9116-12b9bc63fa93": true,
  "5b45e6bc-72ea-45bc-8d61-985e9066bd3a": true
 }
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia importu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Usuwanie lejka/etapu

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1234567896541,
 "sha": "4f69782e826841f794080cae87648e42",
 "owner": "owner@mail.com",
 "funnel": "funnel_name",
 "stage": "stage name"
}

Lejek/etap usuwamy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/funnel/delete

Pola dostępne w zapytaniu metody delete:

Pole Max. długość Opis
owner* - mail użytkownika
funnel* - nazwa lejka
stage - nazwa etapu

stage - parametr opcjonalny - gdy pusty, metoda usuwa cały lejek, gdy uzupełniony usuwa wybrany etap w lejku

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [
  "Specified funnel stage will be deleted in a few seconds"
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia importu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Pobieranie liczby kontaktów w lejku/etapie

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1234567896541,
 "sha": "4f69782e826841f794080cae87648e42",
 "owner": "owner@mail.com",
 "funnel": "funnel_name",
 "stage": "stage name"
}

Pobieramy liczbę kontaktów wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/funnel/count

Pola dostępne w zapytaniu metody count:

Pole Max. długość Opis
owner* - mail użytkownika
funnel* - nazwa lejka
stage - nazwa etapu

stage - parametr opcjonalny - gdy pusty, metoda zwraca liczbę kontaktów w całym lejku, gdy uzupełniony zwraca liczbę w wybranym etapie

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "count": 123
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – informacja o poprawności zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
count – liczba kontaktów w lejku/etapie

API - Zarządzanie tagami

Eksport listy tagów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "showSystemTags" : true,
 "owner" : "admin@vendor.pl",
 "requestTime" : 1329128188409,
 "sha" : "02bfe70541d3907cf487f26dc2665b184b1221a7"
}

Tagi eksportujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/tags

Pola dostępne w zapytaniu metody tags:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
showSystemTags* true/false przy ustawieniach na true SALESmanago zwróci również tagi systemowe

Rezultat zapytania

{ 
 "tags" : [ { "tag" : "ADmanago",
       "numberOfTagged" : 12
    } ],
 "message" : [ ],
 "success" : true
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

tags – eksportowane tagi
  tag – nazwa tagu
  numberOfTagged – liczba otagowanych kontaktów
success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

API - Wiadomości email

Eksport globalnych statystyk wysłanych e-maili

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "your-client-id-123",
 "apiKey": "your-api-key-123",
 "requestTime": 1645453269000,
 "sha": "3e4ec39722326150aae60f41e038d1def4450f46",
 "user": "owner@example.com",
 "from": 1631271157000,
 "to": 1645453270000,
 "conversationType": "MAILING"
}

Możesz eksportować globalne statystyki e-mail metodą API:
https://www.salesmanago.pl/api/email/globalConversationStatistics

Pola dostępne w zapytaniu metody apiGlobalConversationStatistics:

Pole Max. długość Opis
from* 255 data początkowa zakresu eksportu – data w formacie UNIX timestamp [ms]
to* 255 data końcowa zakresu eksportu – data w formacie UNIX timestamp [ms]
conversationType enum: SMTP, AD_HOC, MAILING, RULE, W, API, TEST_AB, FINAL_TEST_AB, BIRTHDAY, CYCLIC, SCHEDULED, BRITHDAY_YT, TEST Typ e-maili, którego statystyki mają zostać wyeksportowane. Jeśli typ nie zostanie podany, wyeksportowane zostaną statystyki wszystkich typów.

Dostępne typy e-maili masowych:

Rezultat zapytania:

{
  "success": true,
  "message": [],
  "from": 1631271157000,
  "to": 1645453270000,
  "sent": 32997135,
  "opened": 4115080,
  "clicked": 874927,
  "openedUnique": 2683298,
  "clickedUnique": 471739,
  "softBounce": 647244,
  "hardBounce": 30128,
  "resigned": 6868
}

W wyniku zapytania otrzymasz:

success – status zakończenia eksportu
message – tablica dodatkowych informacji, która pozwala zidentyfikować błąd
from – data początkowa
to – data końcowa

oraz dane statystyczne ze wskazanego zakresu i typu:

sent – liczba wysłanych e-maili
opened – liczba otwartych e-maili
clicked – liczba klikniętych e-maili
openedUnique – liczba unikalnych otwarć
clickedUnique – liczba unikalnych kliknięć
softBounce – liczba miękkich zwrotek
hardBounce – liczba twardych zwrotek
Dowiedz się czym są miękkie i twarde zwrotki >>
resigned – liczba kontaktów, które wypisały się z newslettera, korzystając z linku w stopce

Dodawanie lub aktualizacja e-maila

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id-123",
 "apiKey": "api-key-123",
 "requestTime": 1481535098734,
 "sha": "abcd56045567955a533c74ccc6683d09ac6eb0c4",
 "emailId": "1234-...-abcd",
 "emailOwner": "user@example.com",
 "name": "Special discount code",
 "utmCampaign": "Spring/summer campaign",
 "subject": "Special prize for you 🎁 Redeem before it's gone 😍",
 "senderAccountId": "6789-...-efgh",
 "content": "<html><body>...$opt-out$...</body></html>",
 "shared": false
}

W celu dodania lub aktualizacji e-maila należy skorzystać z metody:
https://xxx.salesmanago.com/api/email/upsert

Pola dostępne w zapytaniu metody email/upsert::

Pole Max. długość Opis
emailId UUID Identyfikator e-maila używany podczas aktualizacji już istniejącego e-maila
emailOwner* 255 Użytkownik SALESmanago, do którego ma zostać przypisany tworzony e-mail. Nie możesz zmienić właściciel e-maila podczas aktualizacji.
name* 255 Nazwa e-maila widoczna w SALESmanago
group 255 Nazwa grupy do której zostanie przypisany e-mail. Jeśli zostawisz to pole puste, email zostanie przypisany do domyślnej grupy.
subject* 998 Temat e-maila. Możesz użyć znaków UTF-8.
senderAccountId* UUID Identyfikator konta wysyłkowego SALESmanago. Tę wartość znajdziesz w SALESmanago ➔ E-mail Marketing ➔ Konta wysyłkowe.
content* 2 MB Treść HTML wiadomości e-mail.
shared bool Flaga, która pozwala ci udostępnić e-maila innym użytkownikom przypisanym do tego samego konta SALESmanago. Domyślną wartością jest false.
utmCampaign 255 Parametr utm_campaign do śledzenia kampanii np. przy użyciu Google Analytics

Rezultat zapytania:

{
 "message": [],
 "success": true,
 "emailId": "1234-...-abcd"
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

emailId – Identyfikator e-maila przy pomocy którego możesz aktualizować jego zawartość.

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)

message – tablica dodatkowych informacji

Wysyłanie wiadomości email (zalecana)

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "ye4vodnswfo6zp75",
 "apiKey": "qwertgfdsa1234",
 "requestTime": 1496399754907,
 "sha": "02d89ab2f7333f11745f30e100a7fbd5adec2097",
 "user": "admin@vendor.pl",
 "emailId": "emailid",
 "date": 1234562541250,
 "html": "<html> <body> text $opt-out$ </body> </html>",
 "campaign": "nazwa kampani",
 "subject": "temat mojej wiaodmości",
 "contacts": [
  {
   "addresseeType": "EMAIL",
   "value": "test1@test.pl, test2@test.pl, test3@test.pl",
   "properties": [
    {
     "name": "name",
     "value": "value"
    },
    {
     "name": "name",
     "value": "value"
    }
   ]
  },
  {
   "addresseeType": "CONTACT_ID",
   "value": "contact-id-1, contact-id-2, contact-id-3, contact-id-3"
  },
  {
   "addresseeType": "TAG",
   "value": "tag1, tag2",
   "properties": [
    {
     "name": "name",
     "value": "value"
    },
    {
     "name": "name",
     "value": "value"
    }
   ]
  },
  {
   "addresseeType": "FUNNEL",
   "value": "funnel-name-1, funnel-nam-2",
   "properties": [
    {
     "name": "name",
     "value": "value"
    },
    {
     "name": "name",
     "value": "value"
    }
   ]
  },
  {
   "addresseeType": "STAGE",
   "value": "funnel-name",
   "optValue": "stage-name-1, stage-name-2"
  }
 ],
 "excludeContacts": [
  {
   "addresseeType": "EMAIL",
   "value": "test5@test.pl, test6@test.pl, test8@test.pl",
   "properties": [
    {
      "name": "name",
      "value": "value"
    }       
   ]
  },
  {
   "addresseeType": "TAG",
   "value": "exclude-tag-1",
   "properties": []
  }
 ]
}

W celu wysłania maila poprzez API należy skorzystać z nowej metody:
https://www.salesmanago.pl/api/email/sendEmail

Pola dostępne w zapytaniu metody sendEmail:

Pole Max. długość Opis
user* 255 adres email użytkownika Salesmanago
emailId* 255 identyfikator wiadomości z systemu SALESmanago
date* timestamp(ms) data wysyłki
html - zawartość maila w formacie HTML (jeżeli nie podana – zostanie użyta domyślna). Wymagane jest użycie linku opt-out ($opt-out$)
campaign 255 kampania dla śledzenia Google UTM (jeżeli nie podana – zostanie użyta domyślna)
subject 2048 temat wysyłki (jeżeli nie podany – zostanie użyty domyślny)
contacts* - tablica kontaktów, do których zostanie wysłany email
addresseeType* 255 typ adresowania ( EMAIL, CONTACT_ID, TAG, FUNNEL, STAGE)
value* 255 opcjonalnie – adres e-mail kontaktu, jego identyfikator, tag lub lejek
optValue 255 opcjonalnie dla typu STAGE podajemy po przecinku nazwy etapów w podanym wyżej lejku do których adresujemy wysyłke
properties 255 definiowane przez użytkownika atrybuty dodatkowe wiadomości e-mail. Zaleca się nie stosować znaków diakrytycznych oraz spacji w nazwie, ale jest to dozwolone. W wiadomości e-mail należy użyć konstrukcji $cst.nazwaParametru$ w celu podstawienia odpowiedniej wartości
excludeContacts - tablica kontaktów, które będą wykluczone z wysyłki

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [
  "Emails are scheduling to send."
 ],
 "conversationId": "conversation-id"
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
conversationId - identyfikator mailingu

Wysyłanie potwierdzenia subskrypcji

Przykładowe żądanie z użyciem języka e-maila:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "email": "name@example.com",
 "tag": "CSV_IMPORT",
 "doubleOptInLanguage": "ES"
}

Przykładowe żądanie z użyciem ID e-maila:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "email": "name@example.com",
 "tag": "CSV_IMPORT",
 "doubleOptInEmailId": "6d5c-...-0102"
}

Przykładowa odpowiedź:

{
 "success": true,
 "message": ["Contact exists - confirmation email sent"],

 "contactExists": true,
 "contactId": "1a2b-...-3c4d"
}

Ta metoda umożliwia wysłanie e-maila z potwierdzeniem subskrypcji, czyli double opt-in, do istniejących Kontaktów o statusie opt-out. Możesz również określić dodatkowy parametr tag, aby wysłać potwierdzenie tylko do Kontaktów oznaczonych tym tagiem.

Endpoint:
https://www.salesmanago.pl/api/email/sendConfirmation

Pola dostępne w zapytaniu metody sendConfirmation:

Pole Max. długość Opis
email* 254[?] Adres e-mail Kontaktu
owner* 255 Właściciel Kontaktu (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
tag 255 Opcjonalny parametr definiujący tag, który musi posiadać Kontakt, aby został do niego wysłany e-mail z potwierdzeniem subskrypcji
doubleOptInLanguage 255 E-mail z potwierdzeniem subskrypcji, wskazany poprzez jedną z poniższych opcji:
- język, zgodnie z mapowaniem w SALESmanago ➔ E-mail Marketing ➔ Ustawienia ➔ Języki potwierdzeń subskrypcji,
- ID e-maila, które znajdziesz w adresie URL podczas edycji e-maila z potwierdzeniem subskrypcji
doubleOptInEmailId 255

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów
contactExists – wartość logiczna informująca, czy dany Kontakt istnieje w SALESmanago
contactId – ID Kontaktu, które możesz wykorzystać, aby móc później zidentyfikować Kontakt

Wysyłanie wiadomości email z załącznikiem

Przykładowa struktura danych zapytania:

  POST /api/email/sendWithAttachment HTTP/1.1
  HOST: dev.salesmanago.pl
  content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary1aTYxdL1yD9GkrBw
  accept: application/json, application/*+json
  cookie: JSESSIONID=B79601649C8C221E3024EF909FD27A51; SERVERID=A
  content-length: 81854

  ------WebKitFormBoundary1aTYxdL1yD9GkrBw
  Content-Disposition: form-data; name="attachment"; filename="poster.gif"
  Content-Type: image/gif

  <-- zawartość pliku -->

  ------WebKitFormBoundary1aTYxdL1yD9GkrBw
  Content-Disposition: form-data; name="emailSendRequest"
  {
   "clientId": "r60ta7pkk1cqh1iy",
   "apiKey": "sdfsfsfsdf",
   "requestTime": 1391167514795,
   "sha": "229c9b4e06d6742330d7fe7c6882469bcac90686",
   "user": "test@test.com",
   "emailId": "1ece2b0d-9061-4295-9ad4-34ab82fa852e",
   "html" : "<html><body>email-html-content</body></html>",
   "contacts": [
    {
     "addresseeType" : "EMAIL",
     "email": "test@test.com",
     "contactId": null,
     "tag" : null,
     "properties": [
      { "name": "ext_detal_01", "value": "value_01" }
     ,
      { "name": "ext_detal_02", "value": "value_02" }
     ]
    },
    {
     "addresseeType" : "EMAIL",
     "email": "test.stepniak+1@gmail.com",
     "contactId": null,
     "tag" : null,
     "properties": [
      { "name": "ext_detal_03", "value": "value_03" }
     ,
      { "name": "ext_detal_04", "value": "value_04" }
     ]
    }
   ],
   "excludeContacts": [
       {
      "addresseeType" : "EMAIL",
         "email": "user3@example.com",
         "contactId": null,
      "tag" : null,
      "properties": []
       }
     ],
   "date": 1391167515515,
   "subject": "Sample API subject",
   "campaign": "monitor_me_in_ga",
   "immediate" : false,
   "rule" : false
  }

W celu wysłania maila z załącznikiem poprzez API należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/email/sendWithAttachment

Pola dostępne w zapytaniu metody sendWithAttachment:

Pole Max. długość Opis
user* 255 adres email użytkownika Salesmanago
emailId* 255 identyfikator wiadomości z systemu SALESmanago
date* timestamp(ms) data wysyłki
subject 2048 temat wysyłki (jeżeli nie podany – zostanie użyty domyślny)
campaign 255 kampania dla śledzenia Google UTM (jeżeli nie podana – zostanie użyta domyślna)
html - zawartość maila w formacie HTML (jeżeli nie podana – zostanie użyta domyślna)
contacts* - tablica kontaktów, do których zostanie wysłany email
addresseeType* 255 typ adresowania ( EMAIL, CONTACT_ID, TAGS)
email/contactId/tag* 254[?] opcjonalnie – adres e-mail kontaktu, jego identyfikator lub tag
properties 255 definiowane przez użytkownika atrybuty dodatkowe wiadomości e-mail. Zaleca się nie stosować znaków diakrytycznych oraz spacji w nazwie, ale jest to dozwolone. W wiadomości e-mail należy użyć konstrukcji $cst.nazwaParametru$ w celu podstawienia odpowiedniej wartości
excludeContacts - tablica kontaktów, które będą wykluczone z wysyłki
immediate true/false przypisanie wartości true spowoduje natychmiastowe wysłanie wiadomości e-mail
rule true/false przypisanie wartości true spowoduje oznaczenie wiadomości jako e-mail z reguły
attachment* - załączony plik

Rezultat zapytania

{
  "success": true,
  "message": ["Emails are scheduled to send."],
  "conversationId":"6bd61df3-44f3-825c-8c18-3d7813fea03b"
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
conversationId – identyfikator mailingu

Pobieranie masowych konwersacji email

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId":"your-client-id-123",
 "apiKey":"your-api-key-123",
 "requestTime":1485520055,
 "sha":"11fbaf0ad77f1491979594f58ba10565b30926",
 "from":1491965421341,
 "to":1491979590565
}

W celu pobrania statystyk konwersacji należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/email/massConversationList

Pola dostępne w zapytaniu metody massConversationList:

Pole Max. długość Opis
from* timestamp(ms) początek zakresu dat stworzenia konwersacji email
to* timestamp(ms) koniec zakresu dat stworzenia konwersacji email

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [],
 "conversationList": [
  "86dfe8bd-f21d-4f5e-9f53-19c929877d3c",
  "5c27d476-282d-4235-9393-300d359b2d51"
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
conversationList - lista identyfikatorów masowych konwersacji email

Statystyki wysłanych e-maili

Przykładowe żądanie z conversationId:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",


 "user": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "conversationId": "a254-...-5ed9"
}

Przykładowe żądanie z zakresem czasu:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",


 "user": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "from": "1649938888000",
 "to": "1659938888000",
 "requestType": "MAILING",
 "exportType": "FULL"
}

Możesz pobrać statystyki wysłanych e-maili używając metody API:
https://www.salesmanago.com/api/email/conversationStatistics

Pola dostępne w metodzie conversationStatistics:

Pole Max. długość Opis
user* 255 Adres e-mail użytkownika SALESmanago. Statystyki zostaną pobrane tylko dla e-maili, których autorem jest wskazany użytkownik.
conversationId 255 Identyfikator konwersacji, widoczny w URL analityki e-maila.
Ważne: jeśli to pole jest obecne, pola from, to i conversationType są ignorowane.
from timestamp(ms) Data rozpoczęcia zakresu eksportu – data w formacie UNIX timestamp [ms].
Ważne: to pole jest wymagane, jeśli pole conversationId nie zostało podane.
to timestamp(ms) Data zakończenia zakresu eksportu – data w formacie UNIX timestamp [ms].
Ważne: to pole jest wymagane, jeśli pole conversationId nie zostało podane.
conversationType 255 Typ e-maili:
 • MAILING
 • CYCLIC
 • TEST_AB
 • FINAL_TEST_AB
 • BIRTHDAY
Jeśli to pole nie jest obecne, zostaną zwrócone e-maile wszystkich typów.
exportType 255 Zakres eksportu:
 • BASIC
 • SHORT
 • FULL
Domyślną wartością jest FULL.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "requestId": 123456
}

Metoda do pobrania URL pliku:
/api/job/status
Zobacz dokumentację >>

Przykładowa struktura pliku dla exportType BASIC i podanym conversationId:

{
 "conversationId": "a254-...-5ed9",
 "name": "Sample conversation name",
 "subject": "Sample conversation subject",
 "dateSent": 1609938888000,
 "sentBy": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "sentMessage": 1000,
 "openedMessage": 800,
 "uniqueOpens": 500,
 "clickedMessage": 300,
 "uniqueClicks": 200,
 "errorMessage": 0,
 "softBounce": 10,
 "hardBounce": 20,
 "resigned": 0,
 "testAB": false,
 "message": []
}Przykładowa struktura pliku dla exportType SHORT i podanym conversationId:

{
 "conversationId": "a254b80b-fac2-4401-b0a1-6eda1bf45ed9",
 "name": "Your conversation name",
 "subject": "Your conversation subject",
 "dateSent": 1668755462468,
 "sentBy": "name@example.com",
 "sentMessage": 100,
 "openedMessage": 120,
 "uniqueOpens": 50,
 "clickedMessage": 30,
 "uniqueClicks": 20,
 "errorMessage": 0,
 "softBounce": 10,
 "hardBounce": 10,
 "resigned": 0,
 "testAB": false,
 "contacts": [
  "contact1@example.com",
  "contact2@example.com"
 ]
}

Przykładowa struktura pliku dla exportType FULL i podanym conversationId:

{
 "conversationId": "a254-...-5ed9",
 "name": "Sample conversation name",
 "subject": "Sample conversation subject",
 "dateSent": 1609938888000,
 "sentBy": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "sentMessage": 1000,
 "openedMessage": 800,
 "uniqueOpens": 500,
 "clickedMessage": 300,
 "uniqueClicks": 200,
 "errorMessage": 0,
 "softBounce": 10,
 "hardBounce": 20,
 "resigned": 0,
 "testAB": false,
 "openedBy": [
  {
   "email": "name1@example.com",
   "contactId": "f35c-...-684e",
   "dateOpened": 1659938888000,
   "dateClicked": 1659938899000,
   "optedOut": false
  }
 ],
 "clickedBy": [
  {
   "email": "name1@example.com",
   "contactId": "f35c-...-684e",
   "dateOpened": 1659938888000,
   "dateClicked": 1659938899000,
   "optedOut": false
  }
 ],
 "softBouncedBy": [
  "nam2@example.com"
 ],
 "hardBouncedBy": [
  "nam3@example.com"
 ],
 "resignedBy": [
  {
   "email": "name4@example.com",
   "contactId": "a123-...-54bc",
   "dateOpened": 1659937777000,
   "dateClicked": 1659937788000,
   "optedOut": true
  }
 ]
}

Przykładowa struktura pliku dla exportType BASIC i podanym zakresem czasowym:

[
 {
  "conversationId": "a254-...-5ed9",
  "name": "Sample conversation name",
  "subject": "Sample conversation subject",
  "dateSent": 1609938888000,
  "sentBy": "salesmanago.user@yourcompany.com",
  "sentMessage": 1000,
  "openedMessage": 800,
  "uniqueOpens": 500,
  "clickedMessage": 300,
  "uniqueClicks": 200,
  "errorMessage": 0,
  "softBounce": 10,
  "hardBounce": 20,
  "resigned": 0,
  "testAB": false
 },
 {
  "conversationId": "a254-...-5ed9",
  "name": "Another conversation name",
  "subject": "Another conversation subject",
  "dateSent": 1619938888000,
  "sentBy": "salesmanago.user@yourcompany.com",
  "sentMessage": 2000,
  "openedMessage": 1600,
  "uniqueOpens": 1000,
  "clickedMessage": 600,
  "uniqueClicks": 400,
  "errorMessage": 0,
  "softBounce": 20,
  "hardBounce": 40,
  "resigned": 0,
  "testAB": false
 }
]

Plik wynikowy eksportu zawiera:

message—tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów

Pola obecne dla typu eksportu BASIC:
conversationId—identyfikator konwersacji
name—nazwa e-maila
subject—temat e-maila
dateSent—UNIX timestamp [ms]
sentBy—konto wysyłkowe
sentMessage—liczba wysłanych wiadomości e-mail
openedMessage—liczba wiadomości, które zostały otwarte.
uniqueOpens—liczba Kontaktów, które otworzyły wiadomość
clickedMessage—liczba kliknięć wiadomości e-mail
uniqueClicks—liczba Kontaktów, które kliknęły wiadomość e-mail
errorMessage—liczba błędnych wiadomości e-mail
softBounce—liczba miękkich zwrotek
hardBounce—liczba twardych zwrotek
resigned—liczba Kontaktów, które zrezygnowały z subskrypcji poprzez kliknięcie w link w danym e-mailu
testAB—wartość boolean; true dla e-maili, które były częścią testu A/B

Dodatkowe pola dla eksportu typu SHORT:
contacts—tablica adresów e-mail odbiorców

Dodatkowe pola dla typu eksportu FULL:
openedBy—tablica kontaktów, które otwarły wiadomość e-mail
clickedBy—tablica kontaktów, które kliknęły wiadomość e-mail
softBouncedBy—tablica kontaktów, które zostały oznaczone jako miękka zwrotka
hardBouncedBy—tablica kontaktów, które zostały oznaczone jako twarda zwrotka
resignedBy—tablica kontaktów, które zrezygnowały z subskrypcji poprzez kliknięcie w link w danym e-mailu

Struktura danych dla powyższych tablic (typ eksportu FULL):
email—adres e-mail Kontaktu
contactId—Identyfikator Kontaktu
externalId—Zewnętrzny identyfikator Kontaktu
dateOpened—UNIX timestamp [ms]
dateClicked—UNIX timestamp [ms]
optedOut—wartość boolean; true dla Kontaktów, które zrezygnowały z subskrypcji poprzez kliknięcie w link w danym e-mailu

WAŻNE: Tablica contacts nie jest dostępna dla typu eksportu FULL

Pobieranie kontaktów, do których została wysłana wiadomość email

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "apiKey": "our-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "sha" : "08924f45afc2e4fb8b652c53cdb493c7ddb846a1",
 "requestTime" : 1327059355361,
 "user": "user@user.com",
 "conversationId": "5f0baebd-96bc-4a55-9ffe-709b04992327"
}

W celu pobrania statystyk konwersacji należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/email/messageStatistics

Pola dostępne w zapytaniu metody messageStatistics:

Pole Max. długość Opis
conversationId* 255 identyfikator konwersacji
user* 255 email użytkownika

Rezultat zapytania


{
 "success": true,
 "message": [],
 "requestId": 123
}

W odpowiedzi otrzymujemy “requestId”, który jest naszym identyfikatorem eksportu.

Aby sprawdzić status eksportu należy wysłać żądanie metodą POST na adres: https://www.salesmanago.pl/api/job/status

W którym podajemy requestId (z odpowiedzi metody użytej wcześniej), w którym zawarty był numer do monitorowania statusu eksportu.

W odpowiedzi dostaniemy komunikat mówiący o postępie eksportu lub link do pobrania pliku z wyeksportowanymi danymi kontaktów.

Link jest ważny tylko przez kilka minut.

Przykładowa struktura danych zapytania /api/job/status:


{
 "clientId": "yourclientID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "requestId": 123
}


Rezultat zapytania


{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://salesmanago.s3.amazonaws.com/notrealdata/notrealdata/notrealdata.json?AWSAccessKeyId="
}


Przykład struktury wyeksportowanych danych dla /api/email/messageStatistics:


{
 "conversationId": "5f0baebd-96bc-4a55-9ffe-709b04992327",
 "name": "Test email",
 "subject": "Lorem ipsum",
 "sentMessage": 317,
 "sentTo": [
  {
  "email": "test1@gmail.com",
  "contactId": "7bc9092c-0221-483b-92d3-d97ddcda1fa3",
  "dateOpened": 1533170052000
  },
  {
  "email": "test2@gmail.com",
  "contactId": "7bc9092c-0221-483b-92d3-d97ddcda1fa3",
  "dateOpened": 1533170052000
  },
  {
  "email": "test3@gmail.com",
  "contactId": "7bc9092c-0221-483b-92d3-d97ddcda1fa3",
  "dateOpened": 1533256452000
    }
 ]
}


API - Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "templateName": "abcd-...-1234",
 "user": "salesmanago.user@example.com",
 "contacts": [
  {
   "addresseeType": "EMAIL",
   "value": "name1@example.com, name2@example.com"
  }
 ],
 "name": "Sample conversation name",
 "sender": "Example sender",
 "textContent": "Visit example.com and get up to 50% off",
 "shortenLinks": false,
 "messagingChannelIntegration": [
  {
   "channel": "SMS",
   "provider": "APIFONICA"
  },
  {
   "channel": "VIBER",
   "provider": "OCTAPUSH"
  }
 ],
 "allowDiacritics": true
}

W celu wysłania wiadomości, należy skorzystać z metody:
https://xxx.salesmanago.com/api/messaging/send

Pola dostępne w metodzie send:

Pole Max. długość Opis
sender 255 Nazwa/ID nadawcy
name* 255 Nazwa wiadomości, która będzie będzie wyświetlać się w SALESmanago
templateName 255 Możesz podać tylko jedno z tych pól: Albo nazwę szablonu albo treść wiadomości do wysłania.
textContent
messagingChannelIntegration 255 Lista zintegrowanych kanałów wysyłania wiadomości. Składa się z par typu klucz-wartość, gdzie:
 • channel – typ wiadomości (SMS, WHATS_APP, VIBER)
 • provider – nazwa dostawcy bramki
contacts* Zbiór obiektów typu Contact z polami określonymi poniżej:
 • value
 • optValue
 • addresseeType (enum): EMAIL, CONTACT_ID, TAG, FUNNEL, STAGE, ID, OPTED_OUT, OPTED_IN, PHONE_OPTED_OUT, PHONE_OPTED_IN, INVALID, MONITORED, NOT_MONITORED
user* 254 Email użytkownika
shortenLinks Wartość logiczna określająca czy linki mają być skrócone. Domyślnie fałsz.
time Czas wysyłki w milisekundach. Najwcześniejszą dozwoloną wartością jest jeden dzień wcześniej, co skutkuje ustawieniem czasu na teraz. Najpóźniejsza dozwolona wartość to 1 rok od teraz. Domyślną wartością jest teraz.
allowDiacritics Wartość logiczna określająca czy dozwolone są znaki diakrytyczne. Domyślnie fałsz.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": ["Scheduled sending"],
 "conversationId": 1
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji

conversationId – identyfikator konwersacji

Lista masowych konwersacji

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "from": "1649938888000",
 "to": "1649938889000",
 "source": "MASS"
}

W celu pobrania listy masowych wiadomości Mobile Marketing w wybranym przedziale czasowym, należy skorzystać z metody:

https://xxx.salesmanago.com/api/messaging/conversationList

Pola dostępne w metodzie conversationList:

Pole Max. długość Opis
from* 255 Daty w formacie UNIX timestamp.
Maksymalny zakres czasu dla źródeł RULE i WORKFLOW wynosi 7 dni.
Maksymalny zakres czasu dla innych źródeł wynosi 30 dni.
to* 255
source ENUM Wartość enum; pozwala na filtrowanie listy po typie źródła wiadomości. Dozwolone wartości:
 • BIRTHDAY,
 • MASS,
 • RULE,
 • WORKFLOW,
 • TEST,
 • ALERT,
 • RFM,
 • ALL
 • Domyślna wartość: MASS

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "conversationIds": [123456,234567,3456789]
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji

conversationIds – lista identyfikatorów konwersacji

Pobranie danych konwersacji.

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "conversationId": 12345
}

W celu pobrania danych należy skorzystać z metody:

https://xxx.salesmanago.com/api/messaging/mass/conversation/data

Pola dostępne w metodzie conversation/data:

Pole Max. długość Opis
conversationId* int Identyfikator Konwersacji

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "messagingContentList": [
  {
   "name": "Spring Campaign",
   "date": 1649938888000,
   "textContent": "Visit example.com and get up to 50% off",
   "phone": "+15554443322",
   "contactId" : "1a2b-...-3c4d",
   "externalId": null,
   "channel" : "SMS"
  },
  {
   "name": "Spring Campaign",
   "date": 1659938888000,
   "textContent": "Visit example.com and get up to 50% off",
   "phone": "+15554443333",
   "contactId" : "1a2b-...-3c4d",
   "externalId": null,
   "channel" : "SMS"
  },
  {
   "name": "Spring Campaign",
   "date": 1669938888000,
   "textContent": "Example Visit example.com and get up to 50% off",
   "phone": "+15554443344",
   "contactId" : "1a2b-...-3c4d",
   "externalId": null,
   "channel" : "SMS"
  }
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

messagingContentList – lista obiektów z danymi konwersacji

Statystyki wysyłek wiadomości

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "conversationId": 123456,
 "channel": "SMS",
 "source": "MASS"
}

W celu pobrania statystyk wysyłek wiadomości z modułu Mobile Marketing należy skorzystać z metody:
https://xxx.salesmanago.com/api/messaging/conversationStats

Pola dostępne w metodzie conversationStats:

Pole Max. długość Opis
conversationId* 36 Identyfikator konwersacji wiadomości zwrócony przez metodę wysyłania. Identyfikator konwersacji można również znaleźć w adresie URL w analizie wysłanych wiadomości.
channel 100 Wartość enumerowana umożliwiająca filtrowanie statystyk według typu kanału. Dozwolone wartości:
 • SMS
 • VIBER
 • WHATS_APP
 • ALL
Wartość ALL jest wartością domyślną.
source 255 Wartość enumerowana umożliwiająca filtrowanie statystyk według typu źródła wiadomości. Dozwolone wartości:
 • BIRTHDAY
 • MASA
 • RULE
 • WORKFLOW
 • TEST
 • ALERT
 • RFM
 • ALL
Wartość ALL jest wartością domyślną.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "conversationTemplateId": 9876543,
 "sentDate": 1659938888000,
 "user": "salesmanago.user@example.com",
 "name": "Spring Campaign",
 "statistics": {
  "SMS": {
   "cancelled": false,
   "sent": 1200,
   "delivered": 1150,
   "undelivered": 50,
   "clicked": 800
  },
  "VIBER": {
   "cancelled": false,
   "sent": 1200,
   "delivered": 1150,
   "undelivered": 50,
   "clicked": 800
  }
 }
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

conversationTemplateId – ID użytego szablonu wiadomości
sentDate – Data wysłania wiadomości w formacie UNIX timestamp [ms]
user – Użytkownik SALESmanago do którego przypisana jest konwersacja
name – nazwa wiadomości widoczna w SALESmanago
SMS/WHATS_APP/VIBER – obiekt zawierający statystyki z danego kanału
cancelled – wartość logiczna informująca czy wysyłka została anulowana w danym kanale
sent – liczba wysłanych wiadomości w danym kanale
delivered – liczba dostarczonych wiadomości w danym kanale
undelivered – liczba niedostarczonych wiadomości w danym kanale
clicked – liczba klikniętych wiadomości w danym kanale

Wysyłanie wiadomości SMS

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "xxyyzz",
 "apiKey": "yourApiKey",
 "sha": "4288423ba34736e50f852228ea1d0c79628d3e16",
 "requestTime":1327056031488,
 "user": "user@vendor.pl",
 "contacts": [
  {
   "email": "contact@gmail.com"
  },
  {
   "email": "test@gmail.com"
  },
  {
   "contactId": "c4c52fea-47b1-1b1e-8680-40a230eb49bc"
  },
  {
   "tag": "SM_TEST"
  }
 ],
 "text": "Hello world!",
 "date": 1403187522125,
 "gateway": "SMSAPI",
 "name": "api-test"
}

W celu wysłania wiadomości sms poprzez API należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/sms/send

Pola dostępne w zapytaniu metody send:

Pole Max. długość Opis
user* 255 mail użytkownika
date* timestamp(ms) aktualny znacznik czasu
text* - treść wiadomości
templateIntId* 255 id szablonu wiadomości sms, który będzie użyty jako treść wysyłanego SMS (alternatywa dla pola “text”)
contacts* - lista obiektów kontaktów
gateway 255 nazwa bramki
name 255 nazwa kampanii

Lista obiektów kontaktów (pole “contacts”) to tablica obiektów, które mogą zawierać pola:

Pole Max. długość Opis
email** 254[?] e-mail kontaktu
contactId** 255 id kontaktu z systemu SALESmanago
tag** 255 tag przypisany do grupy kontaktów SALESmanago (w polu “contacts” można użyć maksymalnie 10 obiektów “tag”)

**Wymagane jest użycie przynajmniej jednego z wymienionych pól.

Rezultat zapytania

{
  "success": true,
  "message": [
    "API Smses are scheduled to send."
  ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Pobieranie masowych konwersacji SMS

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId":"h4jsu6pc5txybj04",
 "apiKey":"your-api-key-123",
 "requestTime":1485520055,
 "sha":"11fbaf0ad77f1491979594f58ba10565b30926",
 "from":1491965421341,
 "to":1491979590565
}

W celu pobrania statystyk konwersacji należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/sms/massConversationList

Pola dostępne w zapytaniu metody massConversationList:

Pole Max. długość Opis
from* timestamp(ms) początek zakresu dat stworzenia konwersacji sms
to* timestamp(ms) koniec zakresu dat stworzenia konwersacji sms

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [],
 "conversationList": [
  "86dfe8bd-f21d-4f5e-9f53-19c929877d3c",
  "5c27d476-282d-4235-9393-300d359b2d51"
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
conversationList - lista identyfikatorów masowych konwersacji sms

Pobieranie statystyk SMS po ID konwersacji

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id-123",
 "apiKey": "api-key-123",
 "sha": "abcd50460455c79ac6eb0c4ccc66867955a5333d",
 "requestTime":1327056031488,
 "conversationId": "2924d07f-dc0e-495b-b375-14ef95a485cd"
}

W celu pobrania statystyk kampanii SMS należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/sms/conversationStatistics

Pola dostępne w zapytaniu metody conversationStatistics:

Pole Max. długość Opis
conversationId* 255 identyfikator konwersacji

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [],
 "conversationId": "2924d07f-dc0e-495b-b375-14ef95a485cd",
 "name": "test",
 "messages": 2,
 "sentMessages": 2,
 "deliveredCount": 1,
 "delivered": [
   {
     "email": "example_mail_1@test.pl",
     "id": "ca7126a8-9eb4-480a-900a-daca3d47780f",
     "dateTimestamp": 1513853328000,
     "contactExternalId": "extId"
   }
 ],
 "repliedCount": 1,
 "replied": [
   {
     "email": "example_mail_1@test.pl",
     "id": "ca7126a8-9eb4-480a-900a-daca3d47780f",
     "dateTimestamp": 1513853328000,
     "contactExternalId": "extId"
   }
 ],
 "notDeliveredCount": 1,
 "notDelivered": [
   {
     "email": "example_mail_2@test.pl",
     "id": "9ca03a61-04a2-4d89-ae9c-1b3394814f52",
     "contactExternalId": "extId_2"
   }  
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
conversationId - identyfikator wysyłki SMS
name - nazwa konwersacji
messages - liczba wiadomości do wysłania
sentMessages - liczba wysłanych wiadomości
deliveryCount - liczba dostarczonych wiadomości
delivered - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość. Składa się z pól:
  email - adres email kontaktu
  id - identyfikator kontaktu
  dateTimestamp - data odpowiedzi na wiadomości
  contactExternalId - zewnętrzne ID kontaktu
repliedCount - liczba wiadomości, na które zostały wysłane odpowiedzi
replied - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość. Składa się z pól:
  email - adres email kontaktu
  id - identyfikator kontaktu
  dateTimestamp - data odpowiedzi na wiadomości
  contactExternalId - zewnętrzne ID kontaktu
notDeliveredCount - liczba wiadomości, które nie zostały dostarczone
notDelivered - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość. Składa się z pól:
  email - adres email kontaktu
  id - identyfikator kontaktu
  dateTimestamp - data odpowiedzi na wiadomości

Pobieranie statystyk SMS po nazwie konwersacji

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "client-id-123",
 "apiKey": "api-key-123",
 "sha": "abcd50460455c79ac6eb0c4ccc66867955a5333d",
 "requestTime":1327056031488,
 "name": "test"
}

W celu pobrania statystyk kampanii SMS należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/sms/conversationStatisticsByName

Pola dostępne w zapytaniu metody conversationStatisticsByName:

Pole Max. długość Opis
name* 255 nazwa konwersacji

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [],
 "count": 59,
 "conversationStatistics": [
  {
   "success": true,
   "message": [],
   "conversationId": "2924d07f-dc0e-495b-b375-14ef95a485cd",
   "messages": 2,
   "sentMessages": 2,
   "deliveredCount": 1,
   "delivered": [
     {
       "email": "example_mail_1@test.pl",
       "id": "ca7126a8-9eb4-480a-900a-daca3d47780f",
       "dateTimestamp": 1513853328000,
       "contactExternalId": "extId"
     }
   ],
   "repliedCount": 1,
   "replied": [
     {
       "email": "example_mail_1@test.pl",
       "id": "ca7126a8-9eb4-480a-900a-daca3d47780f",
       "dateTimestamp": 1513853328000,
       "contactExternalId": "extId"
     }
   ],
   "notDeliveredCount": 1,
   "notDelivered": [
     {
       "email": "example_mail_2@test.pl",
       "id": "9ca03a61-04a2-4d89-ae9c-1b3394814f52",
       "contactExternalId": "extId_2"
     }  
   ]
  }
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
count – liczba konwersacji
conversationStatistics - statystyki kampanii SMS
conversationId - identyfikator mailingu
messages - liczba wiadomości do wysłania
sentMessages - liczba wysłanych wiadomości
deliveryCount - liczba dostarczonych wiadomości
delivered - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość. Składa się z pól:
   email - adres email kontaktu
   id - identyfikator kontaktu
   dateTimestamp - data odpowiedzi na wiadomości
   contactExternalId - zewnętrzne ID kontaktu
repliedCount - liczba wiadomości, na które zostały wysłane odpowiedzi
replied - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość. Składa się z pól:
   email - adres email kontaktu
   id - identyfikator kontaktu
   dateTimestamp - data odpowiedzi na wiadomości
   contactExternalId - zewnętrzne ID kontaktu
notDeliveredCount - liczba wiadomości, które nie zostały dostarczone
notDelivered - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość. Składa się z pól:
   email - adres email kontaktu
   id - identyfikator kontaktu
   dateTimestamp - data odpowiedzi na wiadomości

Pobieranie statystyk konwersacji SMS

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
  "apiKey": "our-api-key-123",
  "clientId" : "your-client-id-123",
  "sha" : "08924f45afc2e4fb8b652c53cdb493c7ddb846a1",
  "requestTime" : 1327059355361,
  "conversationId": "ace8beeb-a0dc-4234-afc8-e6274de9e0ae"
}

W celu pobrania statystyk konwersacji należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/sms/smsConversationStatistics

Pola dostępne w zapytaniu metody smsConversationStatistics:

Pole Max. długość Opis
conversationId* 255 identyfikator konwersacji

Rezultat zapytania


{
  "success": true,
  "message": [],
  "conversationId": "ace8beeb-a0dc-4234-afc8-e6274de9e0ae",
  "messages": 3,
  "sentCount": 3,
  "sent": [
    {
    "email": "test1@testowy.pl",
    "id": "09d20ef2-1a4e-11e7-baad-0cc47a6bceb8",
    "dateTimestamp": 1564408685000,
    "contactExternalId": null
    },
    {
    "email": "test2@testowy.pl",
    "id": "0ae3be46-ca11-11e7-adbf-0cc47a6bceb8",
    "dateTimestamp": 1564408684000,
    "contactExternalId": null
    },
    {
    "email": "test3@testowy.pl",
    "id": "0afd8128-ca11-11e7-adbf-0cc47a6bceb8",
    "dateTimestamp": 1564408868000,
    "contactExternalId": null
    }
  ],
  "deliveredCount": 2,
  "delivered": [
    {
    "email": "test1@testowy.pl",
    "id": "09d20ef2-1a4e-11e7-baad-0cc47a6bceb8",
    "dateTimestamp": 1564408691000,
    "contactExternalId": null
    },
    {
    "email": "test2@testowy.pl",
    "id": "0ae3be46-ca11-11e7-adbf-0cc47a6bceb8",
    "dateTimestamp": 1564408691000,
    "contactExternalId": null
    }
  ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
conversationId - identyfikator konwersacji
messages - liczba wiadomości
sentCount - liczba wysłanych wiadomości
sent - lista kontaktów, dla których została zrealizowana wysyłka wiadomości
deliveredCount - liczba dostarczonych wiadomości
delivered - lista kontaktów, do których została dostarczona wiadomość

API - Zadania

Zadania kontaktów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "requestTime" : 1329128188409,
 "sha" : "02bfe70541d3907cf487f26dc2665b184b1221a7",
 "finished" : false,
 "smContactTaskReq" : { 
   "contactEmail" : "konrad-123@konri.com",
   "id" : "task-id-123",
   "note" : "Zadzwonić do klienta",
   "date" : 1359673200361,
   "cc" : "konrad-test-123@konri.com",
   "reminder" : "30_MIN",
   "realized" : false 
  }
}

Dodawania, aktualizację oraz usuwanie zadania kontaktu wykonujemy za pomocą jednej metody:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/updateTask

Pola dostępne w zapytaniu metody updateTask:

Pole Max. długość Opis
finished true/false przypisanie wartości true spowoduje skasowanie zadania i wtedy wymagany jest jedynie dodatkowy parametr id. Przy dodawaniu i aktualizacji zadania należy przypisać wartość false
contactEmail** 255 e-mail kontaktu do którego zostanie przypisane zadanie
id 255 id zadania
note 2048 notatka zadania
date** timestamp(ms) data wykonania zadania
cc 255 lista emaili do których zostanie wysłane przypomnienie (emaile powinny być oddzielone przecinkami)
reminder** 255 przypomnienie o wykonaniu zadania. Określa kiedy przypomnienie ma zostać wysłane*. Dopuszczalne wartości: 15_MIN – 15 minut przed, 30_MIN – 30 minut przed, 1_HOUR – godzinę przed, 12_HOUR – 12 godzin przed, 1_DAY – 1 dzień przed, 1_WEEK – 1 tydzień przed,
realized true/false przypisanie wartości true spowoduje oznaczenie taska jako zrealizowanego

** pola obowiązkowe podczas dodawania zadania

Rezultat zapytania

{ 
 "taskId" : "task-Id-123",
 "message" : [ ],
 "success" : true
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

taskId – id zadania którego dotyczy akcja
success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

API - Notatki

Dodawanie Notatki

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId":"your-client-id-123",
 "apiKey":"your-api-key-123",
 "requestTime":1327056031488,
 "sha":"2aa3927a7dee8c2a712adb5375f5fa36dd8fe00c",
 "owner": "owner@test.pl",
 "contactId": "",
 "email": "test1@test.pl",
 "priv": false,
 "note": "Notatka ktora bedzie dodana do kontaktu"
}


Dodawanie notatki do kontaktu wykonujemy za pomocą metody:
https://www.salesmanago.pl/api/contact/addNote

Pola dostępne w zapytaniu metody addNote:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 konto właściciela kontaktu do którego dodawana jest notatka
email* 254[?] email kontaktu do którego dodajemy notatkę (opcjonalnie z contactId)
contactId* 255 id kontaktu do którego dodajemy notatkę (opcjonalnie z email)
priv true/false definiuje czy notatka ma być prywatna, czyli widoczna tylko przez dodającego (domyślnie false)
note* 1024 treść notatki

Rezultat zapytania

{
 "success": true,
 "message": [
  "Note was added to contact"
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji

API - Inne

Autoryzacja tymczasowa

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "userName" : "admin@vendor.pl",
 "password" : "****"
}

System SALESmanago umożliwia uzyskanie tymczasowego tokenu wykorzystując nazwę użytkownika i hasło. W tym celu należy wykonać metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/system/authorise

Pola dostępne w zapytaniu metody authorise:

Pole Max. długość Opis
userName* 255 nazwa użytkownika
password* 255 hasło

Rezultat zapytania

{ 
 "token" : "b426c6663d844305b2539e9bc27b75dc",
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "validTo" : 1359673200361,
 "message" : [ ],
 "success" : true 
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

token – to tymczasowy token, który można użyć w celu autoryzacji w zamian za apiSecret,
clientId – identyfikator klienta, wymagany do kolejnych operacji,
validTo – data ważności
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd,
success – wartość logicznaznajduje się ma wspomnianej zakładce „Integracja” informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)

Pobieranie listy kont użytkowników danego klienta

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "your-api-key-123",
 "apiKey": "your-client-id-123",
 "requestTime": 1234567896541,
 "sha": "4f69782e826841f794080cae87648e42"
}

W celu otrzymania listy kont użytkowników danego klienta należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/user/listByClient

Pola dostępne w zapytaniu metody listByClient:
Ta metoda nie wymaga żadnych dodatkowych pól.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "users": [
  "admin@vendor.pl",
  "test@test.pl"
 ]
}

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
users – lista emaili użytkowników

Pobierz URL pliku z danymi eksportu

Przykładowe żądanie:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "owner": "salesmanago.user@yourcompany.com",
 "requestId": 1234567
}

Możesz uzyskać adres URL pliku zawierającego wyeksportowane dane za pomocą metody API:
https://www.salesmanago.pl/api/job/status

Asynchroniczne eksporty

Wiele metod API pozwala na asynchroniczne eksportowanie danych do pliku JSON. Dzięki temu połączenie HTTP może zostać zamknięte, podczas gdy eksport jest przetwarzany w tle. W zależności od zakresu eksportu, może to trwać nawet kilkanaście minut, co znacznie przekracza maksymalny czas połączenia i nie byłoby możliwe w przypadku żądań synchronicznych. Typowy eksport składa się z:
   1. Żądania eksportu, które zwraca requestId
   2. Cyklicznego żądania job/status, które po podaniu requestId zwraca URL pliku JSON
   3. Żądania GET w celu pobrania pliku JSON
Zalecany czas odpytywania o plik JSON przy użyciu job/status to 60 sekund.

Odpowiedź przed przetworzeniem eksportu:

{
 "success": true,
 "message": [
  "Job not start yet"
 ]
}

Pola dostępne w metodzie job/status:

Pole Max. długość Opis
owner 255 Właściciel Kontaktów (e-mail konta użytkownika SALESmanago)
requestId int Unikalny identyfikator żądania otrzymany z metody eksportu

Przykładowa odpowiedź po przetworzeniu eksportu:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://storage.googleapis.com/sm-file/a1b2-...-c3d4/1234-...-5678/abcd-...-efgh.json?GoogleAccessId=..."
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów
fileUrl – adres URL pliku z eksportem, ważny przez kilka minut od wygenerowania linku. Ważne: To pole zwracane jest tylko po ukończeniu eksportu.

API - Workflow

Pobieranie listy workflow 2.0

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "clientId" : "your-client-id-123",
 "apiKey" : "your-api-key-123",
 "requestTime" : 1234567896541,
 "sha" : "4f69782e826841f794080cae87648e42"
}

W celu pobrania listy workflow 2.0 należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/workflow/list

Pola dostępne w zapytaniu metody api/workflow/list: Ta metoda nie wymaga żadnych dodatkowych pól.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "workflows": [
  {
    "id": 1000001,
    "name": "workflow 1"
  },
  {
    "id": 1000002,
    "name": "workflow 2"
  }
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
workflows - lista nieusuniętych workflow 2.0
id - id workflow
name - nazwa workflow

Workflow Statisctics

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
  "clientId": "axf46o35hgrf015q",
  "apiKey": "test123test",
  "requestTime": 1348046897664,
  "sha": "3436a3efd8c63f72c8ba827d53d1297482e6d85d",
  "workflowId": 10032430,
  "period": "PREVIOUS_YEAR"
}

W celu pobrania workflow statisctics należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/workflow/statistics

Pola dostępne w zapytaniu metody /api/workflow/statistics: Ta metoda nie wymaga żadnych dodatkowych pól.

Rezultat zapytania:

{
  "success": true,
  "message": [],
  "name": "New Workflow 2022-02-23 12:53",
  "creationDate": 1645617296,
  "launchesNumber": 0,
  "revenueStats": {
    "totalSales": 0.0,
    "totalLastClickSales": 0.0,
    "totalTransactionNumber": 0,
    "totalLastClickTransactionNumber": 0,
    "emailSales": 0.0,
    "emailLastClickSales": 0.0,
    "emailTransactionNumber": 0,
    "emailLastClickTransactionNumber": 0,
    "webPushSales": 0.0,
    "webPushClickSales": 0.0,
    "webPushTransactionNumber": 0,
    "webPushLastClickTransactionNumber": 0,
    "smsSales": 0.0,
    "smsClickSales": 0.0,
    "smsTransactionNumber": 0,
    "smsLastClickTransactionNumber": 0
  },
  "emailStats": {
    "averageOr": "-",
    "uniqueOpens": 0,
    "allOpens": 0,
    "averageCtr": "-",
    "uniqueClicks": 0,
    "allCliks": 0,
    "averageCtor": "-",
    "optOut": "-",
    "contactsOptOut": 0,
    "sentMessages": 0,
    "messageToSend": 0,
    "failedMessages": 0,
    "spam": 0,
    "softBounces": 0,
    "hardBounces": 0
  }
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
name - nazwa workflow
creationDate - lista nieusuniętych workflow 2.0
launchesNumber - id workflow
revenueStats - id workflow
  totalSales -
  totalLastClickSales -
  totalTransactionNumber -
  totalLastClickTransactionNumber -
  emailSales -
  emailLastClickSales -
  emailTransactionNumber -
  emailLastClickTransactionNumber -
  webPushSales -
  webPushClickSales -
  webPushTransactionNumber -
  webPushLastClickTransactionNumber -
  smsSales -
  smsClickSales -
  smsTransactionNumber -
  smsLastClickTransactionNumber -
emailStats -
  averageOr -
  uniqueOpens -
  allOpens -
  averageCtr -
  uniqueClicks -
  allClicks -
  averageCtor -
  optOut -
  contactsOptOut -
  sentMessages -
  messageToSend -
  failedMessages -
  spam -
  softBounces -
  hardBounces -

API - Web Push

Pobieranie statystyk wysłanego powiadomienia Web Push

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "wizardId": 123456
}

Możesz pobrać statystyki wysłanego powiadomienia Web Push używając metody API:
https://www.salesmanago.pl/api/web/push/stats

Pola dostępne w metodzie web/push/stats:

Pole Max. długość Opis
wizardId* Long (19) Identyfikator przydzielony do wysłanego powiadomienia Web Push. Możesz go znaleźć, przechodząc do Web PushWysłane Web Pushe, a następnie klikając Analityka w wybranym wierszu. Identyfikator znajduje się w adresie URL.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],

 "name": "Example Web Push",
 "date": 1630150200000,
 "totalSent": 500,
 "anonymousSent": 200,
 "totalOpened": 150,
 "totalClicked": 100,
 "richWebPushOpened": 100,
 "richWebPushClicked": 50,
 "sent": [
  "name01@example.com",
  "name02@example.com",
  "name03@example.com",
  "name04@example.com",
  "..."
 ],
 "opened": [
  "name01@example.com",
  "name02@example.com",
  "name03@example.com",
  "name04@example.com",
  "..."
 ],
 "clicked": [
  "name01@example.com",
  "name02@example.com",
  "..."
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów

name - nazwa powiadomienia Web Push
date - data wysłania powiadomienia Web Push
totalSent - liczba wysłanych powiadomień Web Push
anonymousSent - liczba wysłanych Web Pushy do Kontaktów anonimowych
totalOpened - liczba dostarczonych powiadomień Web Push
totalClicked - liczba klikniętych powiadomień Web Push
richWebPushOpened - liczba dostarczonych powiadomień Rich Web Push
richWebPushClicked - liczba klikniętych powiadomień Rich Web Push
sent - lista adresów e-mail Kontaktów, do których wysłano Web Push
opened - lista adresów e-mail Kontaktów, do których dostarczono Web Push
clicked - lista adresów e-mail Kontaktów, które kliknęły powiadomienie Web Push

Pobieranie listy identyfikatorów powiadomień web push

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
  "apiKey": "our-api-key-123",
  "clientId" : "your-client-id-123",
  "sha" : "08924f45afc2e4fb8b652c53cdb493c7ddb846a1",
  "requestTime" : 1327059355361,
  "from":1572605631000,
  "to":1573558527000
}

W celu pobrania ID powiadomień web push należy skorzystać z metody:
https://www.salesmanago.pl/api/web/push/ids

Pola dostępne w zapytaniu metody web/push/ids:

Pole Max. długość Opis
from* Timestamp początek zakresu dat wysłanych web push
to* Timestamp koniec zakresu dat wysłanych web push

Rezultat zapytania:

{
  "success": true,
  "message": [],
  "webPushIds": [
    1,2,3
  ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
webPushIds - lista id wysłanych powiadomień web push

Lista identyfikatorów powiadomień Web Push

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "apiKey": "test123test",
 "clientId" : "ye4vodnswfo6zp75",
 "sha" : "dsadsadasdsadsadsadsadsadsadb",
 "requestTime" :1626774053,
 "from":1595238047,
 "to":1626774053
}

Użyj następującej metody, aby uzyskać listę identyfikatorów powiadomień Web Push:
https://www.salesmanago.pl/api/notification/conversation/ids

Wypełnij dostępne pola, aby autoryzować metodę:

Pole Max. długość Opis
apiKey* - klucz do API
clientId* - id użytkownika
sha* - wygenerowany sha
requestTime* - czas wykonania żądania (ms)
from* 255 początkowy zakres dat stworzenia
to* 255 końcowy zakres dat stworzenia

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [
  "Conversation list "
 ],
 "pushConversationIds": [
  16,
  17,
  18,
  19
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji
pushConversationIds – tablica z id webpushy

Eksportowanie statystyk formularzy zgody do pliku dostępnego z repozytorium

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "apiKey": "test123test",
 "clientId" : "ye4vodnswfo6zp75",
 "sha" : "1a3225a77b341043e17672f369e9150afed488eb",
 "requestTime" :1626774053,
 "user":"superuser@gmail.com",
 "intId":101044
}

Użyj następującej metody, aby wyeksportować statystyki formularzy zgody do pliku, który będzie dostępny z repozytorium:
https://www.salesmanago.pl/api/notification/consent/form/stats

Wypełnij dostępne pola, aby autoryzować metodę:

Pole Max. długość Opis
apiKey* - klucz do API
clientId* - id użytkownika
sha* - wygenerowany sha
requestTime* - czas wykonania żądania (ms)
user* 255 email użytkownika
intId* - id formularza

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [
  "Export added to execute."
 ],
 "requestId": 2660
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
requestId – identyfikator eksportu

Parametr “requestId” jest naszym identyfikatorem eksportu.

Aby sprawdzić status eksportu należy wysłać żądanie na adres: https://www.salesmanago.pl/api/job/status

Tu podajemy requestId z odpowiedzi, w której zawarty był numer do monitorowania statusu eksportu.

W odpowiedzi dostaniemy komunikat mówiący o postępie eksportu lub link do pobrania pliku z wyeksportowanymi danymi kontaktów.

Link jest ważny tylko przez kilka minut.

Przykładowa struktura danych zapytania /api/job/status:


{
 "clientId": "yourclientID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "requestId": 123
}


Rezultat zapytania


{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://salesmanago.s3.amazonaws.com/notrealdata/notrealdata/notrealdata.json"
}

Eksportuj statystyki powiadomień Web Push do pliku dostępnego z Repozytorium

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "apiKey": "test123test",
 "clientId" : "ye4vodnswfo6zp75",
 "sha" : "1a3225a77b341043e17672f369e9150afed488eb",
 "user": "superuser@gmail.com",
 "itemId": "1",
 "webPushSourceType": "MASS"
}

Użyj poniższej metody, aby wyeksportować statystyki powiadomień Web Push do pliku, który będzie dostępny z repozytorium:
https://www.salesmanago.pl/api/notification/push/stats

Wypełnij dostępne pola, aby autoryzować metodę:

Pole Max. długość Opis
apiKey* - klucz do API
clientId* - id użytkownika
sha* - wygenerowany sha
user* 255 email użytkownika
itemId* id
webPushSourceType* typ webpusha

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [
  "Export added to execute."
 ],
 "requestId": 2659
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
requestId – identyfikator eksportu

Parametr “requestId” jest naszym identyfikatorem eksportu.

Aby sprawdzić status eksportu należy wysłać żądanie na adres: https://www.salesmanago.pl/api/job/status

Tu podajemy requestId z odpowiedzi, w której zawarty był numer do monitorowania statusu eksportu.

W odpowiedzi dostaniemy komunikat mówiący o postępie eksportu lub link do pobrania pliku z wyeksportowanymi danymi kontaktów.

Link jest ważny tylko przez kilka minut.

Przykładowa struktura danych zapytania /api/job/status:


{
 "clientId": "yourclientID",
 "apiKey": "yourAPIkey",
 "requestTime": 1500556989,
 "sha": "4afd12754c746fa9f71648f2e2276ae40eccfe41",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "requestId": 123
}


Rezultat zapytania


{
 "success": true,
 "message": [],
 "fileUrl": "https://salesmanago.s3.amazonaws.com/notrealdata/notrealdata/notrealdata.json"
}

Nazwa i identyfikator formularza zgody

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "apiKey": "test123test",
 "clientId" : "ye4vodnswfo6zp75",
 "sha" : "1a3225a77b341043e17672f369e9150afed488eb",
 "requestTime" :1626774053
}

Użyj następującej metody, aby uzyskać nazwę i identyfikator formularza zgody:
https://www.salesmanago.pl/api/notification/consent/form/data

Użyj tej metody, jeśli chcesz sprawdzić konkretny ID klienta, otrzymasz informację o ID oraz formularzu, na który zapisany jest kontakt

Wypełnij dostępne pola, aby autoryzować metodę:

Pole Max. długość Opis
apiKey* - klucz do API
clientId* - id użytkownika
sha* - wygenerowany sha
requestTime* - czas wykonania żądania (ms)

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "consentFormList": [
  {
   "intId": 101045,
   "name": "Nowy formularz zgody 2021-06-22 14:49"
  },
  {
   "intId": 101044,
   "name": "Nowy formularz zgody 2021-06-02 12:05"
  }
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji
consentFormList – tablica zawierajaca obiekty z nazwą oraz id formularza
intId – id formularza
name – nazwa formularza

API - Program Lojalnościowy

Dodawanie kontaktu do Loyalty Program

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1481543324302,
 "sha": "sha1",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "contacts": [
  {
   "addresseeType": "email",
   "value": "email@addresseeType.pl"
  }
 ],
 "loyaltyProgram": "Loyalty Program Name"
}

Dodawanie kontaktu do Loyalty Program wykonujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/loyalty/program/v1/addContact

Pola dostępne w zapytaniu metody addContact:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
contacts* 255 lista kontaktów do dodania, zgodna z innymi metodami api które zawierają addresseeType oraz ich wartości.
loyaltyProgram* 255 nazwa programu lojalnościowego do którego ma zostać dodany kontakt

Rezultat zapytania:

{
 "message": [],
 "success": true, 
 "points": 123
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
points – liczba punktów

Usuwanie kontaktu z Loyalty Program

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1481543324302,
 "sha": "sha1",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "contacts": [
  {
   "addresseeType": "email",
   "value": "email@addresseeType.pl"
  }
 ],
 "loyaltyProgram": "Loyalty Program Name"
}

Usuwanie kontaktu z Loyalty Program wykonujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/loyalty/program/v1/removeContact

Pola dostępne w zapytaniu metody removeContact:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
contacts* 255 lista kontaktów do dodania, zgodna z innymi metodami api które zawierają addresseeType oraz ich wartości.
loyaltyProgram* 255 nazwa programu lojalnościowego z którego ma zostać usunięty kontakt

Rezultat zapytania:

{
 "message": [],
 "success": true
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Dodawanie/usuwanie punktów kontaktu dla Loyalty Program

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1481543324302,
 "sha": "sha1",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "contacts": [
  {
   "addresseeType": "email",
   "value": "email@addresseeType.pl"
  }
 ],
 "loyaltyProgram": "Loyalty Program Name",
 "points": 12,
 "modificationType": "SUBTRACT",
 "comment": "Comment text"
}

Dodawanie/usuwanie punktów kontaktu dla Loyalty Program wykonujemy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/loyalty/program/v1/modifyPoints

Pola dostępne w zapytaniu metody modifyPoints:

Pole Max. długość Opis
owner* 255 właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
contacts* 255 lista kontaktów, dla której liczba punktów ma zostać zmieniona (zgodna z innymi metodami API, które zawierają addresseeType oraz ich wartości)
loyaltyProgram* 255 nazwa programu lojalnościowego
points* 255 liczba punktów
modificationType* SUBTRACT - odjęcie punktów, ADD - dodanie punktów typ modyfikacji
comment 255 komentarz do danej modyfikacji

Rezultat zapytania:

{
 "message": [],
 "success": true
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd

Zwracanie liczby punktów w Programie Lojalnościowym

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "clientId",
 "apiKey": "apiKey",
 "requestTime": 1481543324302,
 "sha": "sha1",
 "owner": "admin@vendor.pl",
 "email": "email@addresseeType.pl",
 "loyaltyProgram": "Loyalty Program Name"
}

Możesz sprawdzić liczbę punktów konkretnego kontaktu w wybranym Programie Lojalnościowym używając metody API:
https://www.salesmanago.pl/api/loyalty/program/v1/getPoints

Pola dostępne w zapytaniu metody getPoints:

Pole Max. długość Opis
clientId* - id użytkownika
apiKey* - klucz do API
sha* - wygenerowany sha
owner* - właściciel kontaktu (email konta użytkownika SALESmanago)
requestTime* - czas wykonania żądania (ms)
email* 254[?] adres e-mail kontaktu
loyaltyProgram* 255 nazwa programu lojalnościowego

Rezultat zapytania:

{
 "message": [],
 "success": true,
 "points": 123
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
points – liczba punktów zebranych przez kontakt w wybranym programie lojalnościowym

API - Mechanizmy rekomendacji

Ostatnio wyświetlane produkty

Przykładowe żądanie:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "contactUuid": "1a2b-...-3c4d",
 "shopName": "Example Store"
}

W celu pobrania listy ostatnio oglądanych produktów użyj poniższej metody:
https://www.salesmanago.pl/api/recommendation/lastViewed

Pola dostępne w metodzie lastViewed:

Pole Max. długość Opis
contactUuid* UUID Identyfikator Kontaktu z SALESmanago, który otrzymasz w odpowiedzi na każde żądanie z dodaniem lub aktualizacją Kontaktu.
shopName* 64 Nazwa Katalogu Produktowego / Feedu Produktowego XML. Uwaga: nie mylić z polem location.

Rezultat żądania:

{
 "message": [],
 "success": true,
 "productIds": [
  "5678",
  "9876"
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów
productIds – lista ID produktów

Najczęściej kupowane produkty

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "your-client-id-123",
 "apiKey": "salesmanago",
 "requestTime": 1481543324302,
 "sha": "02bfe70541d3907cf487f26dc2665b184b1221a7",
 "shopName": "dataSource"
}

Najczęściej kupowane produkty pobieramy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/recommendation/mostPurchased

Pola dostępne w zapytaniu metody mostPurchased:

Pole Max. długość Opis
shopName* 255 nazwa źródła danych

Rezultat zapytania:

{
 "message" : [ ],
 "success" : true,
 "productIds" : [
  6754,
  6755
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
productIds – tablica zawierająca id produktów

Produkty kupione przez kontakt (tylko dla kontaktów monitorowanych)

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "your-client-id-123",
 "apiKey": "salesmanago",
 "requestTime": 1481543324302,
 "sha": "02bfe70541d3907cf487f26dc2665b184b1221a7",
 "smClient": "fecfca38-1f97-437d-91c4-2f30a67e31fa",
 "shopName": "dataSource"
}

Produkty kupione przez kontakt pobieramy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/recommendation/purchasedByContact

Pola dostępne w zapytaniu metody purchasedByContact:

Pole Max. długość Opis
shopName* 255 nazwa źródła danych
smClient* 255 wartość ciasteczka smclient

Rezultat zapytania:

{
 "message" : [ ],
 "success" : true,
 "productIds" : [
  6754,
  6755
 ]
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
productIds – tablica zawierająca id produktów

Produkty zakupione wraz z oglądanym produktem

Przykładowa struktura danych zapytania:

{ 
 "clientId": "axf46o35hgrf015q", 
 "apiKey": "Hh39uCkBdxTAXAvQE9Ng", 
 "requestTime": 1481543324302, 
 "sha": "480f4dc004753394507ec94cf8c84fa26f413623", 
 "productId": "5", 
 "shopName": "name"
}

Produkty zakupione wraz z oglądanym produktem pobieramy wywołując metodę:
https://www.salesmanago.pl/api/recommendation/purchasedTogether

Pola dostępne w zapytaniu metody purchasedTogether:

Pole Max. długość Opis
shopName* 64 nazwa źródła danych
productId* 32 id produktu

Rezultat zapytania:

{
 "message" : [ ],
 "success" : true,
 "productIds" : [
  6754,
  6755
 ]
}

Rezultat zapytania (error):

{
 "success": false, 
 "message": [
  "Product Id is invalid" 
 ], 
 "productIds": null
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
productIds – tablica zawierająca id produktów

API - Cinderella AI

Pobieranie rekomendacji produktowych na podstawie rozpoznawania obrazów

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "a1b2-...-c3d4",
 "apiKey": "e5f6-...-g7h8",
 "requestTime": 1659938888000,
 "sha": "2aa3-...-e00c",

 "imageUrl": "https://example.com/temp/uploads/a1b2c3d4e5.jpg",
 "location": "examplecom"
}

Description:

Możesz pobrać listę ID produktów zbliżonych wizualnie do zdjęcia przesłanego przez kontakt korzystając z metody API:

Endpoint

https://www.salesmanago.pl/api/vision

Pola dostępne w metodzie vision:

Pole Max. długość Opis
imageUrl* 2048 Adres URL przesłanego przez kontakt zdjęcia, które może zostać pobrane przez serwery SALESmanago
location* 64 Pole location zdefiniowane podczas tworzenia Feedu Produktowego XML / Katalogu Produktowego. Wartość pola możesz sprawdzić w SALESmanago → Centrum Integracji → Katalogi Produktowe.

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],

 "vision": {
  "status": "ok",
  "photo": "https://example.com/temp/uploads/a1b2c3d4e5.jpg",
  "result": [
   {
    "id": "p0123",
    "score": 0.9589041829109192
   },
   {
    "id": "p3456",
    "score": 0.94405747056007385
   },
   {
    "id": "p5678",
    "score": 0.9198060393333435
   }
  ],
  "bq_errors": 0
 }
}

W rezultacie zapytania otrzymujemy:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane/nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji zawierająca komunikaty błędów
status – status wyszukiwania przy pomocy zdjęcia
photo – adres URL przesłanego zdjęcia
result – tablica obiektów zawierająca wyniki wyszukiwania
id – ID produktu
score – wartość dziesiętna pomiędzy 0 i 1 określająca podobieństwo wizualne produktu do zdjęcia przesłanego przez kontakt
bq_errors – liczba błędnych dopasowań


API - Centrum Preferencji Klienta

Centrum Preferencji Klienta

Aby otrzymać wstępnie autoryzowany widok Centrum Preferencji Klienta wywołaj:
https://www.salesmanago.pl/api/customerPreferenceCenter/generateEndpoint

Przykładowa struktura danych zapytania:

{
 "clientId": "5vvtmri5ocom6n8g",
 "apiKey": "-8773203084919279780-2743038323156910252",
 "requestTime": 1391167514795,
 "sha": "184db1df6ec4893a1f50809bf8d1a4fe88cde4dc",
 "preferenceCenterId" : "7bd071c1-cb96-45a7-8e95-c512c76189a2",
 "contactId": "47d82f5a-87d3-11eb-a567-f8a2d6e832bf"
}

Rezultat zapytania:

{
 "success": true,
 "message": [],
 "endpoint": "https://www.salesmanago.pl/customerPreferenceCenter/#/7bd071c1-cb96-45a7-8e95-c512c76189a2/47d82f5a-87d3-11eb-a567-f8a2d6e832bf/?key=240491"
}

Pola dostępne w zapytaniu metody generateEndpoint:

Field Max. length Description
preferenceCenterId* 255 Identyfikator Centrum Preferencji Klienta (może być skopiowany z zakładki Dostęp w ostatnim kroku kreatora Centrum Preferencji Klienta lub z pop-upu pojawiającego się po zapisaniu Centrum)
contactId* 255 Identyfikator kontaktu SALESmanago (możesz użyć wartości ciasteczka „smclient”)

W wyniku zapytania otrzymasz:

success – wartość logiczna informująca o rezultacie zapytania (udane / nieudane)
message – tablica dodatkowych informacji pozwalająca zidentyfikować błąd
endpoint – adres URL zawierający widok dashboardu użytkownika Centrum Preferencji Klienta. Widok jest autoryzowany za pomocą parametru key, co oznacza, że kontakt nie będzie musiał potwierdzać dostępu za pomocą wiadomości e-mail.